ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 5 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี 2541 2542 อัตราเพิ่ม (%) 2543 อัตราเพิ่ม (%) 2544 อัตราเพิ่ม (%) 2545 อัตราเพิ่ม (%) 2546 อัตราเพิ่ม (%) 2547 อัตราเพิ่ม (%) 2548 อัตราเพิ่ม (%) 2549 อัตราเพิ่ม (%) 2550 อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
34,441.391
32,854.606
(4.61)
37,062.356
12.81
41,760.706
12.68
46,811.621
12.09
57,554.992
22.95
70,414.766
22.34
91,256.857
29.60
103,359.900
13.26
113,972.309
10.27
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
8,359.492
7,482.660
(10.49)
7,157.569
(4.34)
12,944.996
80.86
11,388.183
(12.03)
11,857.624
4.12
13,131.963
10.75
16,194.591
23.32
18,845.053
16.37
22,554.616
19.68
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
9,477.463
10,114.379
6.72
14,482.816
43.19
13,458.283
(7.07)
18,622.376
38.37
27,411.951
47.20
33,965.992
23.91
46,189.903
35.99
53,741.786
16.35
57,697.240
7.36
ภาษีการค้า
9.313
5.750
(38.26)
16.899
193.90
21.548
27.51
5.043
(76.60)
4.277
(15.20)
5.539
29.52
6.084
9.84
6.347
4.32
3.998
(37.02)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
13,033.990
12,928.258
(0.81)
13,689.626
5.89
13,731.729
0.31
15,124.367
10.14
16,643.032
10.04
21,326.834
28.14
26,550.482
24.49
28,102.792
5.85
30,694.325
9.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3,431.681
2,205.545
(35.73)
1,590.978
(27.86)
1,476.036
(7.22)
1,547.422
4.84
1,493.027
(3.52)
1,814.708
21.55
2,115.167
16.56
2,418.674
14.35
2,832.386
17.10
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
124.778
113.363
(9.15)
119.111
5.07
124.225
4.29
119.795
(3.57)
139.797
16.70
163.308
16.82
194.103
18.86
239.576
23.43
184.149
(23.14)
รายได้อื่น ๆ
4.674
4.651
(0.49)
5.357
15.18
3.889
(27.40)
4.434
14.02
5.285
19.20
6.422
21.50
6.526
1.63
5.671
(13.10)
5.596
(1.33)
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161