ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 4 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
11,699.119
9,598.112
(17.96)
8,642.261
(9.96)
8,799.723
1.82
9,599.025
9.08
7,983.597
(16.83)
9,815.567
22.95
11,177.185
13.87
12,728.099
13.88
13,817.694
8.56
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,941.761
2,449.634
(16.73)
1,975.617
(19.35)
1,720.518
(12.91)
1,835.914
6.71
1,868.627
1.78
2,197.837
17.62
2,266.554
3.13
2,546.621
12.36
3,056.227
20.01
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3,196.638
3,001.705
(6.10)
2,669.644
(11.06)
3,622.449
35.69
5,034.675
38.99
3,205.452
(36.33)
4,125.724
28.71
5,467.478
32.52
6,197.089
13.34
6,574.823
6.10
ภาษีการค้า
39.177
31.171
(20.44)
1.123
(96.40)
1.100
(2.05)
10.257
832.47
0.133
(98.71)
0.227
70.83
0.031
(86.20)
0.012
(60.29)
0.009
(28.38)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,418.018
3,451.426
(21.88)
3,462.870
0.33
3,113.173
(10.10)
2,296.277
(26.24)
2,315.052
0.82
2,551.828
10.23
2,906.288
13.89
3,280.900
12.89
3,446.742
5.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1,043.866
608.470
(41.71)
472.960
(22.27)
277.124
(41.41)
370.852
33.82
532.356
43.55
853.663
60.36
473.089
(44.58)
630.785
33.33
650.611
3.14
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
57.264
53.580
(6.43)
58.235
8.69
63.877
9.69
49.455
(22.58)
59.853
21.02
83.589
39.66
60.750
(27.32)
70.133
15.45
86.492
23.33
รายได้อื่น ๆ
2.395
2.126
(11.23)
1.812
(14.77)
1.482
(18.21)
1.595
7.60
2.124
33.16
2.698
27.07
2.995
10.99
2.558
(14.57)
2.790
9.06
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161