ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี

ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กทม.3

ปีงบประมาณ 2541 - 2550

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
7,457.381
9,386.010
25.86
12,653.366
34.81
13,023.387
2.92
16,178.166
24.22
18,825.646
16.36
23,647.599
25.61
26,044.407
10.14
25,170.558
(3.36)
27,255.601
8.28
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,069.459
1,838.703
(11.15)
1,621.399
(11.82)
1,733.556
6.92
1,898.195
9.50
2,114.182
11.38
2,761.980
30.64
3,421.506
23.88
3,714.281
8.56
4,032.760
8.57
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2,249.473
4,090.205
81.83
8,206.934
100.65
8,554.204
4.23
11,229.675
31.28
12,464.653
11.00
14,973.181
20.13
16,260.765
8.60
14,178.555
(12.81)
14,281.386
0.73
ภาษีการค้า
2.732
0.394
(85.58)
25.854
6,461.93
2.279
(91.19)
0.011
(99.52)
0.178
1,532.41
0.109
(38.80)
0.060
(45.44)
0.796
1,236.78
0.908
14.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,861.346
3,273.795
14.41
2,662.653
(18.67)
2,606.287
(2.12)
2,907.124
11.54
4,094.196
40.83
5,715.221
39.59
6,177.393
8.09
7,004.656
13.39
8,713.826
24.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
217.551
116.858
(46.28)
85.039
(27.23)
54.958
(35.37)
62.928
14.50
62.590
(0.54)
73.063
16.73
84.236
15.29
76.588
(9.08)
85.453
11.57
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
55.333
64.500
16.57
50.292
(22.03)
70.963
41.10
78.917
11.21
88.056
11.58
121.599
38.09
98.697
(18.83)
193.995
96.56
139.738
(27.97)
รายได้อื่น ๆ
1.487
1.555
4.57
1.195
(23.15)
1.140
(4.60)
1.317
15.49
1.790
35.94
2.446
36.67
1.750
(28.47)
1.687
(3.56)
1.532
(9.22)
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161