ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี

ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กทม.2

ปีงบประมาณ 2541 - 2550

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
26,258.732
25,698.663
(2.13)
27,568.222
7.27
27,543.058
(0.09)
29,310.425
6.42
32,111.003
9.55
40,283.655
25.45
46,582.966
15.64
57,362.842
23.14
56,182.450
(2.06)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
7,241.439
6,501.021
(10.22)
6,363.020
(2.12)
7,315.323
14.97
7,351.687
0.50
7,840.723
6.65
9,589.390
22.30
10,489.299
9.38
11,259.697
7.34
11,230.753
(0.26)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
8,535.767
9,436.044
10.55
13,613.704
44.27
11,944.914
(12.26)
13,085.376
9.55
15,475.771
18.27
19,851.691
28.28
24,465.451
23.24
28,504.805
16.51
25,713.072
(9.79)
ภาษีการค้า
6.893
52.554
662.43
3.192
(93.93)
2.346
(26.50)
1.197
(48.99)
1.641
37.09
0.042
(97.46)
0.033
(20.76)
4.392
13,190.89
0.024
(99.46)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
8,284.458
8,514.000
2.77
6,457.941
(24.15)
6,892.048
6.72
7,729.633
12.15
7,508.774
(2.86)
9,535.156
26.99
10,095.247
5.87
15,807.722
56.59
17,153.334
8.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2,107.315
1,115.290
(47.08)
1,029.283
(7.71)
1,267.467
23.14
970.559
(23.43)
1,040.218
7.18
990.734
(4.76)
1,167.002
17.79
1,453.330
24.54
1,768.426
21.68
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
78.819
75.816
(3.81)
97.292
28.33
118.155
21.44
168.073
42.25
239.718
42.63
312.529
30.37
361.502
15.67
328.805
(9.04)
312.884
(4.84)
รายได้อื่น ๆ
4.041
3.938
(2.55)
3.790
(3.76)
2.805
(25.99)
3.900
39.05
4.157
6.59
4.115
(1.03)
4.432
7.72
4.091
(7.69)
3.958
(3.27)
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161