ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กทม.1
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
19,747.748
14,248.747
(27.85)
11,008.450
(22.74)
9,939.238
(9.71)
10,681.069
7.46
11,124.144
4.15
13,310.959
19.66
15,993.836
20.16
16,936.398
5.89
17,681.742
4.40
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
8,813.403
6,736.660
(23.56)
4,307.681
(36.06)
3,547.686
(17.64)
3,515.144
(0.92)
3,923.884
11.63
4,810.515
22.60
5,605.408
16.52
6,265.366
11.77
6,537.827
4.35
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3,432.762
2,863.442
(16.58)
3,399.991
18.74
3,097.476
(8.90)
3,730.519
20.44
3,721.354
(0.25)
4,561.402
22.57
5,887.586
29.07
6,292.710
6.88
6,493.522
3.19
ภาษีการค้า
7.796
2.750
(64.73)
2.655
(3.45)
1.752
(34.01)
0.489
(72.09)
1.427
191.84
0.935
(34.47)
1.296
38.59
1.697
30.99
0.793
(53.26)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3,841.618
3,276.026
(14.72)
2,592.256
(20.87)
2,512.224
(3.09)
2,617.871
4.21
2,925.204
11.74
3,267.980
11.72
3,892.284
19.10
3,823.598
(1.76)
4,078.647
6.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3,494.727
1,232.845
(64.72)
568.786
(53.86)
646.477
13.66
661.003
2.25
371.452
(43.80)
440.162
18.50
371.096
(15.69)
326.205
(12.10)
321.141
(1.55)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
151.227
131.861
(12.81)
133.033
0.89
130.882
(1.62)
152.958
16.87
177.265
15.89
225.487
27.20
231.440
2.64
222.809
(3.73)
245.373
10.13
รายได้อื่น ๆ
6.215
5.163
(16.93)
4.048
(21.60)
2.741
(32.29)
3.084
12.51
3.558
15.39
4.477
25.83
4.725
5.54
4.012
(15.10)
4.439
10.64
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161