ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ

บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกคำถาม :: 1161 ::
วัตถุประสงค์
คู่มือการใช้บริการ
คำถาม Hot Hit !
“สรรพากร CallCenter ขอบอก”
มีอะไรใหม่ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552  
บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง  
การใช้สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551  
FAQ โฉมใหม่ เปิดให้บริการแล้ว  
การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs  
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านอินเทอร์เน็ต  
เตือน "ยื่นแบบ ภงด.50/52/55"เกินกำหนดเวลา ต้องเสียค่าปรับ  
เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่น ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา  
เคล็ด(ไม่)ลับในการใช้บริการสรรพากร Call Center  
เรื่องน่ารู้ก่อนยื่นแบบฯ ผ่านเน็ต  
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นอัตราร้อยละ 7  
การขอคัดแบบแสดงรายการ  
"ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ  
ประกาศข่าวสาร
Link หมายเลขโทรศัพท์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Collaboration
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Chat
Contact Us สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
 

การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

 

แบบ ภ.ง.ด.90 91 และ 94

 กด 181

การลงทะเบียน

 กด 1811

การแก้ไขชื่อ-ที่อยู่

 กด 1812

ขั้นตอนการยื่นแบบ

 กด 1813

ช่องทางการชำระภาษี

 กด 1814

การพิมพ์แบบหรือใบเสร็จรับเงิน

 กด 1815

การเก็บเอกสาร

 กด 1816

แบบอื่นๆ

 กด 182

การสมัครขอใช้บริการยื่นแบบ

 กด 1821

ขั้นตอนการยื่นแบบ

 กด 1822

ช่องทางการชำระภาษี

 กด 1823

การพิมพ์แบบหรือใบเสร็จรับเงิน

 กด 1824

การเพิ่ม/ลดประเภทแบบ

 กด 1825

การเปลี่ยนแปลงอีเมลล์แอดเดรสหรือขอรหัสผ่าน

 กด 1826

การแจ้งเลิกยื่นแบบ

 กด 1827

แบบที่สามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้

 กด 183

การขอคัดแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

 กด 184

-ฟังรายการซ้ำ

 กด *

-กลับสู่เมนูก่อนหน้า

 กด 0

-กลับสู่เมนูฟลัก

 กด #

 

 

ติดตามผลการขอคืนภาษี

 

สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีและเช็คส่งไม่ถึงผู้รับ

 กด 191

ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษี

 กด 192

ได้รับเช็คคืนแต่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร

 กด 193

เช็คคืนชำรุด/หมดอายุ

 กด 194

เช็คสูญหาย/ผู้ขอคืนไม่ได้รับเช็ค

 กด 195

 -ฟังรายการซำ

 กด *

-กลับสู่เมนูก่อนหน้า

 กด 0

-กลับสู่เมนูฟลัก

 กด #

 

 

 

 

บริการด้วยใจ  ใส่ใจทุกคำถาม

RD Call Center

 

 

 

space
Last Update : Wednesday, February 20, 2008