ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0702/843

วันที่

: 18 มีนาคม 2551

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผู้เช่าออกค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่า

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

          บริษัทฯ ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่และให้บริการในอาคารศูนย์การค้าราชประสงค์ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่า ให้ผู้เช่าบางรายชำระค่าภาษีโรงเรือน โดยบริษัทฯ ได้ชำระภาษีโรงเรือนทั้งหมด และเรียกเก็บจากผู้เช่าตามจำนวน ที่ระบุในสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้นำค่าภาษีโรงเรือนที่ชำระให้สำนักงานเขตมาเป็นรายจ่าย และนำค่าภาษีโรงเรือนที่ เรียกเก็บจากผู้เช่ามาเป็นรายได้ ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
          จึงหารือว่า
          1. กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนจากผู้เช่า และนำมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิแล้ว การที่บริษัทฯ นำค่าภาษีโรงเรือนที่ได้เสียไปนั้น มาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ถือว่าบริษัทฯ ได้นำค่าภาษี โรงเรือนมาเป็นประโยชน์เพิ่ม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
          2. รายจ่ายค่าภาษีโรงเรือนที่บริษัทฯ ได้ชำระไป และเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนจากผู้เช่า บริษัทฯ สามารถ นำค่าภาษีโรงเรือนมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

แนววินิจฉัย          1. บริษัทฯ มีเงินได้จากการให้เช่าพื้นที่ในอาคารศูนย์การค้า บริษัทฯ จึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนจากเงินได้ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 เมื่อปรากฏว่า บริษัทฯ เรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนดังกล่าวจากผู้เช่าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ค่าภาษีโรงเรือนที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากผู้เช่า จึงเข้าลักษณะเป็นเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงต้องนำค่าภาษีโรงเรือนดังกล่าวไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าภาษีโรงเรือน หากบริษัทฯ สามารถพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่าเป็นผู้จ่าย และเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการ บริษัทฯ มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/35718
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161