ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

ธนาคารแห่งประเทศไทย ( www.bot.or.th)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (www.moac.go.th)

กระทรวงอุตสาหกรรม (www.industry.go.th)

กระทรวงพาณิชย์  (www.moc.go.th)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (www.smethai.net)

กรมส่งเสริมการเกษตร (www.doae.go.th)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

    (www.nesdb.go.th)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (www.boi.go.th)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)  

     (http://cms.sme.go.th/cms/web/osmep)

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (www.ismed.or.th)  

 

*****************

 

clear-gif
Last update : Monday, May 26, 2008

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์