ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0702(กม.06)/1582

วันที่

: 1 สิงหาคม 2551

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

ข้อกฎหมาย

: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405)

ข้อหารือ

          บริษัทฯ ประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคและได้ยื่นแบบแจ้งการจัดตั้ง สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งที่ได้รับจากกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และรายได้จากกิจการอื่น ที่ไม่ใช่กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาครวมเป็นจำนวน 477,645,073 บาท โดยแยกเป็น รายได้ที่ได้รับจากกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จำนวน 111,431,067 บาท และรายได้ จากกิจการอื่นอีกจำนวน 366,214,006 บาท บริษัทฯ ได้หารือ ภญ. ว่า รายได้ที่ได้รับในส่วน ของกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจำนวน 111,431,067 บาทดังกล่าว จะถือเป็น "รายได้ทั้งหมด" ที่บริษัทฯ ได้รับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 10(3) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ รายได้จากการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในอัตราร้อยละ 10.0 ตามมาตรา 8(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว หรือไม่

แนววินิจฉัย          ความหมายของคำว่า "รายได้ทั้งหมด" ตามมาตรา 10(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 สำหรับกรณีบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคนั้น หมายความว่า รายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการกิจการ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และรายได้อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับจากการให้บริการกิจการ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่บริษัทฯ ได้รับมาในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ
เลขตู้: 71/36054
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161