ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551

 

 

            ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 พ.ศ.2551 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 267 พ.ศ. 2551 กรมสรรพากรได้เพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปีภาษี 2551 ดังนี้

 

 

1. กรณีซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 

                    หักได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้  และเมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน (ถ้ามี)  แล้วไม่เกิน 500,000 บาท  เว้นแต่จะมีการซื้อหน่วยลงทุนฯ  ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ด้วยจะได้รับยกเว้นทั้งหมดไม่เกิน 700,000 บาท

 

          ตัวอย่างที่ 1  นาย ก. มีเงินได้ทั้งปี จำนวน  5,000,000 บาท เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จำนวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนี้

วันที่   1 มิถุนายน 2551   จำนวนเงิน 500,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2551  จำนวนเงิน    50,000 บาท

          เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน(ถ้ามี)  นาย ก. มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จำนวนเงิน 550,000 บาท   

         ตัวอย่างที่ 2  นาย ก. มีเงินได้ทั้งปี จำนวน  5,000,000 บาท เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จำนวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 จำนวน 500,000 บาท

          เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน(ถ้ามี) นาย ก. มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  จำนวนเงิน 350,000 บาท   

 

         ตัวอย่างที่ 3  นาย ก. มีเงินได้ทั้งปี จำนวน  5,000,000 บาท เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จำนวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 จำนวน 700,000 บาท

          เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน(ถ้ามี) นาย ก. มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จำนวนเงิน 550,000 บาท  

           

 

2. กรณีซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

 

                    หักได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน และไม่เกิน 500,000 บาท เว้นแต่จะมีการซื้อหน่วยลงทุนฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ด้วยจะได้รับยกเว้นทั้งหมดไม่เกิน 700,000 บาท

 

          ตัวอย่างที่ 1  นาย ก. มีเงินได้ทั้งปี จำนวน  5,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดังนี้

วันที่   1 มิถุนายน 2551     จำนวนเงิน 500,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2551     จำนวนเงิน 200,000 บาท

               นาย ก. มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จำนวน 700,000 บาท

 

          ตัวอย่างที่ 2  นาย ก. มีเงินได้ทั้งปี จำนวน  5,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2551 จำนวนเงิน 700,000 บาท

               นาย ก. มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จำนวน 500,000 บาท

 

          ตัวอย่างที่ 3  นาย ก. มีเงินได้ทั้งปี จำนวน  5,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2551 จำนวนเงิน 700,000 บาท

               นาย ก. มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จำนวน 700,000 บาท

 

 

 

RD Call  Center  1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

clear-gif
Last update :
 Wednesday, March 2, 2011

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161