ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
::ระบบงานภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53::

      ไฟล์ปรับปรุงโปรแกรม และฐานข้อมูล ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์   [รองรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก] รายละเอียดการปรับปรุง
 

      (กรณีติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องไว้แล้ว ต้องการปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน ให้สำรองข้อมูลผ่านโปรแกรมเมนู 4 ข้อ 1 จัดเก็บไฟล์ที่ได้ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลก่อนปรับปรุงโปรแกรม)

 
  

ไฟล์ปรับปรุงโปรแกรม ภ.ง.ด.3 เวอร์ชั่น 2.3 pack2

  

ไฟล์ปรับปรุงโปรแกรม ภ.ง.ด.53 เวอร์ชั่น 2.3 pack2

  

ไฟล์ปรับปรุงฐานข้อมูล ภ.ง.ด.53 เวอร์ชั่น 2.3 pack 2

  
ไฟล์ปรับปรุงข้อมูล คำนำหน้าชื่อ ตำบล อำเภอ ของโปรแกรม ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53   ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2558
  

ไฟล์ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานของโปรแกรม ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53

  
ไฟล์ปรับปรุงความเร็วการบันทึกข้อมูลโปรแกรม ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53

 

clear-gif
Last Update : Tuesday, October 24, 2017