ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2014
วันที่ : 16 มีนาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
ข้อกฎหมาย : มาตรา 39 และมาตรา 77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           องค์การฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรและได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานให้เข้ามาจัดตั้งสำนักงาน ภูมิภาคในประเทศไทย ตามโครงการประสานงานให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กในภูมิภาคเอเซีย ได้แก่ ประเทศไทย อัฟกานิสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ติมอร์ตะวันออก ซึ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพ การโภชนาการและ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้ความคุ้มครองเด็กด้อยโอกาส โดยให้สำนักงานในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประสานงานตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 การดำเนินงานขององค์การฯ ไม่มีการระดมทุนหรือแสวงหารายได้อื่นใด ไม่ว่าจากแหล่งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ องค์การฯ ได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เท่านั้น จึงขอทราบว่า องค์การฯ ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย จะต้องนำเงินอุดหนุนที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ มาเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หรือต้องปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย           1. กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากการดำเนินงานขององค์การฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว มีลักษณะเป็นการดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด การดำเนินงานขององค์การฯ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นกิจการซึ่งดำเนินการ เป็นทางค้าหรือหากำไรโดยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ตามบทนิยามคำว่า "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร องค์การฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยแต่อย่างใด
          2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีค่าตอบแทนตามข้อเท็จจริงข้างต้น ไม่เข้าลักษณะ เป็นการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ องค์การฯ จึงไม่มีฐานะเป็นผู้ประกอบการตามบทนิยามในมาตรา 77/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย
เลขตู้ : 72/36478
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161