ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.11)/656
วันที่ : 16 มีนาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนมิได้ยื่นคำขอใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขและประกาศ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย : ให้สอบถามจากกรมส่งเสริมการส่งออกโดยตรง
ข้อหารือ           กรณีบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษอนามัย ตามบัตรส่งเสริม และในกิจการผลิตเยื่อกระดาษ ตามบัตรส่งเสริม โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 (1) (2) และ (3)แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ ลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งตามข้อ 8 ของเงื่อนไขเฉพาะโครงการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของทั้งสองฉบับได้กำหนดให้บริษัทฯ จะ ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตให้สำนักงานเห็นชอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิและประโยชน์ในการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ แต่บริษัทฯ มิได้ยื่นคำขอใช้สิทธิประโยชน์ตามประกาศดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
          1. บริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปหักออกจากกำไรสุทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือก หักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ตามมาตรา 31 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ใช่หรือไม่
          2. บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           บริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้กำหนดเงื่อนไขเฉพาะโครงการไว้ในข้อ 8 ว่าบริษัทฯ จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้สำนักงานเห็นชอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิและประโยชน์ ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ประกอบกับข้อ 4 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 4/2544ฯ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 กำหนดว่า หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์ จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีเงื่อนไขต้องยื่นแบบคำขอและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้สำนักงานเห็นชอบก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมตั้งแต่รอบบัญชีปี 2544 เป็นต้นไป " กรณีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะโครงการของบัตรส่งเสริมทั้งสองฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ
เลขตู้ : 72/36506
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161