ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2206
วันที่ : 23 มีนาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
ข้อกฎหมาย : มาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ หรือค่าสอน ค่าสอบ ที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้ ซึ่งเป็นเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น คำว่า "ทางราชการ" ตามมาตราดังกล่าว ครอบคลุมหน่วยงานใดบ้าง
          1. หน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม
          2. องค์กรอิสระ
          3. องค์กรมหาชน
          4. องค์กรในกำกับของรัฐ
          5. หน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
          6. รัฐวิสาหกิจ
          7. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
แนววินิจฉัย           1. กรณีตาม 1. หน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นหน่วยงาน "ทางราชการ" ตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีตาม 2. 3. 4. 5. 6. และ 7. เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าว ไม่ได้ระบุว่าเป็นหน่วยงานใด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาให้ได้
เลขตู้ : 72/36485
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161