ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการขายภาชนะบรรจุอาหารสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5273 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2552
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีจากเงินรางวัล

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5400 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2552
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้งานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5402 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2552
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5419 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วน จำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5646 วันที่ : 20 กรกฎาคม 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผู้ซื้อออกเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมแทนผู้ขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5714 วันที่ : 21 กรกฎาคม 2552
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5793 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับอายุความการเปรียบเทียบปรับอาญา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5808 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้จากค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5855 วันที่ : 27 กรกฎาคม 2552
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ (ข้อหารือ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.04)/1532 วันที่ : 21 กรกฎาคม 2552
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161