cument. Typo3 is a free open source Content Management Framework developed by Kasper Skaarhoej and licensed under GNU/GPL. Info and downloads at http://www.typo3.com --> ::พฤษภาคม::
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า : 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.05)/1041 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2552
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการหาแหล่งจัดซื้อ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และส่งผลการบริการไปใช้ต่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3323 วันที่ : 1 พฤษภาคม 2552
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนและยกเว้นเบี้ยประกันชีวิตของภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3329 วันที่ : 1 พฤษภาคม 2552
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3360 วันที่ : 27 พฤษภาคม 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิที่ได้รับการประกาศ กำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3439 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีได้รับเงินจาก การขาย ที่ดินตามหนังสือแจ้งการครอบครอง ( ส.ค.)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3441 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
7.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีตราสารประเภทใบมอบอำนาจ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3447 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3449 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3495 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าตอบแทนที่จ่ายในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3497 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161