ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./186
วันที่ : 13 มกราคม 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าตัวอ่อนแช่แข็ง
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81(1)(ก)(ข) มาตรา 81(1)(ข) และมาตรา 82(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            1. บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตโคเนื้อ เอ็มบริโอแช่แข็ง (ตัวอ่อนโค) และน้ำเชื้อแช่แข็ง ได้นำเข้าตัวอ่อนโคแช่แข็ง จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 315 ใบ เพื่อนำไปใช้ในการขยายและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ ซึ่งกรมศุลกากรได้เรียกเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ของมูลค่าสินค้า จำนวน 6,470,470.27 บาท เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 452,933 บาท และ บริษัทฯ ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 แต่บริษัทฯ เข้าใจว่าการนำเข้าตัวอ่อนโคแช่แข็ง ดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระ ไปแล้วได้
แนววินิจฉัย            การนำเข้าตัวอ่อนโคแช่แข็ง ซึ่งเป็นการรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราว ในระหว่างขนส่งหรือรักษาสภาพไว้เพื่อ มิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง การนำเข้าสินค้าดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ข) และมาตรา 81 (2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 72/36327
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161