ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./262
วันที่ : 15 มกราคม 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            บริษัท A ขอหารือว่า ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าให้กับผู้ซื้อในประเทศไทย จะตกลงราคาสินค้าและออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่างประเทศ แต่จะออกใบกำกับภาษีเป็นเงินตราไทยได้หรือไม่
แนววินิจฉัย            เนื่องจากใบแจ้งหนี้ไม่ใช่เอกสารทางการค้าที่กฎหมายกำหนดให้ต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อปฏิบัต ตามประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงมีสิทธิออกเอกสารดังกล่าวโดยใช้เงินสกุลต่างประเทศ ส่วนการออกใบกำกับภาษี บริษัทฯ ต้องจัด ทำตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องแสดงมูลค่าของสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราไทย และต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคำนวณเงิน ตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน หรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน และเมื่อได้เลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามวิธีใดวิธีการหนึ่งแล้ว ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีความประสงค์จัดทำรายการใน ใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 92) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศ หรือเป็นหน่วย เงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
เลขตู้ : 72/36333
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161