ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
 
คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการชมรม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารชมรมพุทธศาสตร์ กรมสรรพากร และคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสรรพากรภาค ภาคละ 1 คน และผู้แทนจากหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอาคารกรมสรรพากรหน่วยงานละ 1 คน ให้คณะกรรมการบริหารชมรมพุทธศาสตร์ กรมสรรพากร เลือกคณะกรรมการดำเนินการ โดยกำหนดให้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ประธาน 1 คน
2. รองประธาน 2 คน
3. ประชาสัมพันธ์ 3 คน
4. นายทะเบียน 1 คน
5. เหรัญญิก 1 คน
6. เลขานุการ 1 คน
7. ปฏิคม 3 คน
คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญบุคคลผู้มีเกียรติ หรือบุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชมรมฯ และกรมสรรพากรมาแล้ว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชมรมพุทธศาสตร์ กรมสรรพากร การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการชมรม อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำรงตำแหน่ง สถานภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ได้ โดยกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบของชมรมฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังนี้
1. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการชมรมอื่น ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบเกี่ยวกับรายรับ-จ่ายเงินที่ได้รับจากสวัสดิการของกรมสรรพากร ตลอดจนดูแลทรัพย์สิน ของชมรมฯ
3. ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนความสามารถและสุขภาพกายและจิตของสมาชิกกรมสรรพากร โดยจัดกิจกรรมระหว่างสมาชิกของชมรมฯ
4. จัดกิจกรรมและหรือเข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในกรมสรรพากร และหน่วยงานอื่นๆ
5. เป็นศูนย์กลางการเก็บสถิติข้อมูล ทะเบียนประวัติของสมาชิกชมรมฯ
6. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพุทธธรรมอย่างถูกต้อง
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย
 
 
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ นักตรวจสอบภาษีอำนวยการ ประธานกรรมการ
2. นางศรีสมัย ผ่องสว่าง นิติกรอำนวยการ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร นิติกรชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
4. นายภูวเดช ปาละสิงห์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ประธานที่ปรึกษา
5. นางอรชา เก้าเอี้ยน นิติกรชำนาญการพิเศษ รองประธานที่ปรึกษา
6. นางชลธิรา สุนทรวิภาต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รองประธานที่ปรึกษา
7. นางกนกทิพย์ อำไพ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรรมการ
8. นางบุญศรี จิตตาณิชย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
9. นางสาวจิรนันท์ คูหเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
10. นายชุมพร เสนไสย นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
11. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ
12. นายกัมปนาท บุญรอด นิติกรชำนาญการ กรรมการ
13. นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ
14. นางสาวโสภาพร ธรรมจักษุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
15. นางสาวปราณี บุษบา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ
16. นางทิพย์สุดา ควรจาม นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ
17. นางสาวรำพา กิตติวัฒน์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ
18. นางสาวสุกัญญา ศิวะวรเวท นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ
19. นางสาวเพ็ญรัฎตรี บุญพร้อม นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ
20. นางสาวสายใจ จันทร์มงคลทิพ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ/เหรัญญิก
21. นางสาวภักดี โสสุด นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก
22. นางสาวพรสุดา จันทร์ประทีป นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก
23. นางสุทธิพร รัตนธร ศรัทธา นิติกรชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ
24. นางวดี เตชพรรุ่ง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
space
Last update : Monday, January 17, 2011