ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
 

วัตถุประสงค์

ชมรมพุทธศาสตร์ กรมสรรพากรจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของสมาชิก และบุคลากรของกรมสรรพากร

2.

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีของสมาชิกทำให้เกิดมีกระบวนทัศน์ที่ดีมีต่อประชาคม และประเทศชาติ

3.

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและหน่วยงานเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิด และทัศนคติทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเรื่องทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่จะอำนวยประโยชน์ต่อสังคม

4.

เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของชาวพุทธ

5.

เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้รับความรู้เรื่องพุทธธรรมอย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

space
Last update : Monday, October 18, 2010