ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.

รับผิดชอบในการบริหารกิจการ รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินของชมรมฯ

2.

จัดดำเนินการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามความเหมาะสม

3.

ประชุมปรึกษาหารือกิจการของชมรมฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

4.

จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

5.

รักษาและดำเนินกิจการของชมรมฯ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

6.

พิจารณาและอนุมัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและการคืนสภาพสมาชิกภาพรวมถึงการกำหนดอัตราค่าสมาชิก

7.

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

8.

พิจารณาและลงโทษสมาชิก และเจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของชมรมฯ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลเสียหายแก่ชมรมฯ ในด้านการบริหาร หรือการร่วมกิจกรรมของชมรมฯ และรับทราบการลงโทษสมาชิก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

9.

ตีความในข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่ได้บัญญัติโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงให้ถือเป็นที่สุด ยกเว้นที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้นำเข้าพิจารณาใน ที่ประชุมกรณีพิเศษหรือที่ประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

10.

ดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

space
Last update : Monday, October 18, 2010