ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.

เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งชมรมฯ จัดขึ้น และมีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของกรมสรรพากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ

2.

ร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจเอกสาร บัญชีและทรัพย์สินของชมรมฯ

3.

เสนอข้อคิดเห็นและข้อแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของชมรมฯ

4.

ให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ชมรมฯ กำหนดไว้แล้ว

5.

มีหน้าที่ส่งเสริมการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยให้มั่นคงสืบไป

6.

เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับลักษณะปกครองรวมทั้งระเบียบต่างๆ และคำสั่งลงโทษของชมรมฯ หรือคณะกรรมการที่ชมรมฯ ตั้งไว้โดยเฉพาะรวมทั้งมติของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด

7.

รับผิดชอบในสิทธิ คุณสมบัติความประพฤติ วินัย และมารยาทของสมาชิก และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของชมรมฯ และต้องรับผิดชอบ ในการควบคุมมารยาท และความประพฤติของสมาชิกในสังกัดเมื่อมีคำสั่งเฉพาะตัวในเรื่อง การถูกลงโทษตามระเบียบต่างๆ ของชมรมฯ ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของชมรมฯ โดยเห็นประโยชน์ของชมรมฯ และกรมสรรพากร ที่มีต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้งกว่าประโยชน์ของสมาชิกของชมรมฯ

8.

ให้ความร่วมมือในการชำระค่าสมาชิกตามที่คณะกรรมการกำหนดตามระเบียบของชมรมฯ

 

space
Last update : Monday, October 18, 2010