ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2689
วันที่ : 3 เมษายน 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเครดิตภาษีเงินปันผลที่ได้รับจากต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย A มีสัญชาติสวีเดน ปัจจุบันเกษียณอายุและเข้ามาซื้อที่พักอาศัยที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย มีภรรยาและบุตรชาย 1 คน โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปี (ประมาณ 10 เดือน) อาศัยอยู่ในประเทศไทย และได้กลับออกไปท่องเที่ยวและเยี่ยมญาติ ในต่างประเทศเป็นครั้งคราว
          1. ในปีภาษี 2551 นาย A ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลายระยะเวลา รวมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมด เกินกว่า 200 วัน นาย A เข้าใจว่า การที่นาย A และครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเกิน 180 วัน ถือได้ว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย ในปีภาษี 2551 และต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
          2. นาย A ได้รับเงินปันผลในปี 2551 จากบริษัท C ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีการบริหารจัดการโดย บริษัท B ซึ่งดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่นาย A เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในประเทศไทย รวมทั้งนำส่งภาษีเงินปันผล ในประเทศเนเธอร์แลนด์ นาย A เข้าใจว่า มีหน้าที่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าว มายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 รวมถึงเงินได้พึงประเมินอื่น (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และมีสิทธินำภาษีของเงินปันผลดังกล่าวที่ได้ถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้แล้วในประเทศเนเธอร์แลนด์ มาเครดิตภาษีในประเทศไทยเมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ได้ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย           เนื่องจากในปีภาษี 2551 นาย A อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วัน ดังนั้น นาย A จึงเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ตามมาตรา 41 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร และนาย A มีหน้าที่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับ จากบริษัท C ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเงินได้ จากทรัพย์สินในต่างประเทศ มารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย หากนาย A นำเงินได้ดังกล่าวเข้ามาใน ประเทศไทยในปีภาษีดังกล่าว ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
          ในกรณีที่เงินปันผลดังกล่าว ได้เสียภาษีเงินได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ หากนาย A มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามข้อ 4 แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน นาย A มีสิทธินำภาษีเงินได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มาหักออกจาก ภาษีไทยที่เป็นสัดส่วนอันเหมาะสมกับเงินได้ดังกล่าว ตามข้อ 23 วรรคหก แห่งอนุสัญญาดังกล่าว
เลขตู้ : 72/36523
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161