ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3447
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีตราสารประเภทใบมอบอำนาจ
ข้อกฎหมาย : ตราสาร 7. (ข) แห่งบัญชีอากรแสตมป์
ข้อหารือ           กรณีปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดนั้นเข้าลักษณะเป็นการมอบอำนาจ ให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าหนึ่งครั้ง ต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามลักษณะแห่งตราสาร 7(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เนื่องจากในทางปฏิบัติยังมีการดำเนินการแตกต่างกันสำหรับการมอบอำนาจให้บุคคลหลายคน กระทำการมากกว่าครั้งหนึ่งว่า ต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาท หรือต้องปิดอากรแสตมป์เป็นรายบุคคลคนละ 30 บาท สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า หนังสือมอบอำนาจซึ่งมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยบุคคลหลายคนร่วมกัน กระทำการหรือกระทำกิจการแยกกันได้ ต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท หรือปิดอากรแสตมป์เป็นรายบุคคลคนละ 30 บาท หรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีการทำตราสารในลักษณะใบมอบอำนาจ ตามลักษณะแห่งตราสารตาม 7 แห่งบัญชีอากรแสตมป์ต้องเสียค่าอากร แสตมป์ ดังต่อไปนี้
          1. การมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท
          2. การมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันกระทำการมากกว่าครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
          3. การมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตาม รายตัวบุคคลที่รับมอบอำนาจค่าอากรแสตมป์คนละ 30 บาท
เลขตู้ : 72/36589
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161