ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ ๕๒)
เรื่อง    แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
----------------------------------------

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

                  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ ๔๒) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗

                  ข้อ ๒ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๑๖ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

                  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
                  (๑)   ปลัดกระทรวงการคลัง
                  (๒)   รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
                  (๓)   ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  (๔)   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
                  (๕)   ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงการคลัง
                  (๖)   ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                  กรมศุลกากร                  
                  (๑)   อธิบดีกรมศุลกากร
                  (๒)   รองอธิบดีด้านปราบปราม
                  (๓)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
                  (๔)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                  (๕)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                  (๖)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
                  (๗)   ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
                  (๘)   ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบอากร
                  (๙)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
                  (๑๐) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  (๑๑) ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม

                  กรมสรรพสามิต                  
                  (๑)   อธิบดีกรมสรรพสามิต
                  (๒)   รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
                  (๓)   ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
                  (๔)   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
                  (๕)   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒
                  (๖)   ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
                  (๗)   ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน ๑
                  (๘)   ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน ๒
                  (๙)   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
                  (๑๐) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                  (ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๒ ง วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒)

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161