ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
 

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ

space
สมาชิกเลขที่   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเกิด ลสก. สังกัด   หมายเหตุ
1 นาย ปคุณ ตันมณีวัฒนา ดอย 4 กรกฎาคม 2523 276948 ภญ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
2 นาง สุพิน สุทธเขต พิน 16 กรกฎาคม 2512 116435 สท.ลำปาง สภ.8  
3 นางสาว มนัสนันท์  แพทย์รักษ์ หมอน 18 ตุลาคม 2519 197175 สท.ระยอง สภ.5  
4 นางสาว อรอุมา เที่ยงบุตร แหวว 20 มกราคม 2523 217828 สท.กทม.30 สภ.1  
5 นางสาว เกษณี ปัจจัยโคถา อ้อน 8 มกราคม 2520 230377 สท.สระแก้ว สภ.5  
6 นางสาว กมลทิพย์ ตรัสนิ่ม ปุ๊ย 14 พฤศจิกายน 2516 234016 สท.ระยอง สภ.5  
7 นางสาว พนิดา  ขอผล หนู 29 เมษายน 2510 114783 สท.สุโขทัย สภ.7  
8 นาง ศุจินทรา สุระ พร 7 เมษายน 2516 093347 สส.เมืองน่าน สภ.8  
9 นาง จงจิตต์     แซ่อึ้ง     ใหม่    18  กุมภาพันธ์  2511   091237 สส.ทุ่งหว้า สท.สตูล

สภ.12  
10 นาย ศุภกร    ศรีมูล  ต๋อย

25 สิงหาคม 2508  063838 สส.เมืองเลย สภ.10  
11 นาย จงเกียรติ  เกื้อสุข เกียรติ 7 มีนาคม 2514 167017 สภ.6 สภ.6  
12 นางสาว จิราทิพย์             เผือกเนียร     ตุ๋ม

16 เมษายน 2514 123617 สท.ชุมพร สภ.11  
13 นาง พรทิวา (ญาดา)           วรรณศรี จ๋า 11 พฤศจิกายน 2521 222532 สส.วังสามหมอ สท.อุดรธานี สภ.10  
14 นางสาว ธนศร กังวาลวัฒนศิริ เต็ม 10 สิงหาคม 2513 129336 สภ.2   สภ.2  
15 นางสาว ฉัตรทยา พงษ์พันธ์ เปิ้ล 5 พฤษภาคม 2521  196604 สท.ชลบุรี 2 สภ.5  
16 นาง จิราพร  ทองใหม่   พร

26 พฤษภาคม 2512 096591 สภ.11 สภ.11  
17 นาย ธรรมนูญ       ฮามวงศ์              จีนูน

10 ธันวาคม 2511     169820 สท.สกลนคร
สภ.10  
18 นางสาว พัทธนันท์ เชาวลิต หญิง 31 ตุลาคม 2518 149020 สท.กทม.29 สภ.3  
19 นางสาว สุทิน คำวิชัย ทิน 24 กุมภาพันธ์ 2518 199315 สท.สมุทรปราการ 3 สภ.5  
20 นาง ธนภร นิลพินิจ อ้อย 18 พฤศจิกายน 2506 163408 สท.กทม.21 สภ.2  
21 นาย วินัย ร่มเย็น วินัย 15 มกราคม 2524 223737 สท.แพร่ สภ.8  
22 นางสาว รุ่งนภา แก้วยก แพรว 24 พฤษภาคม  2521 219624 สท.กทม. 22 สภ.3  
23 นางสาว วัชรี     คงถาวรนันต์    เปิ้ล

13 ตุลาคม 2517 181747 สท.ชลบุรี 2 ช่วยราชการ สภ.5 สภ.5  
24 นาง จันทร์ฉาย คิดถูก จันทร์ 16 ตุลาคม 2515 087933 สท.ยะลา   สภ.12  
25 นางสาว เนตรดาว     เมฆประภา      ดาว

28 กันยายน 2515 180887 ภญ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
26 นาง อำไพ สีอ่อน ไพ 3 เมษายน 2509 159104 สท.ยะลา   สภ.12  
27 นาง ชนิตา  เบ้าจรรยา หล้า 2 เมษายน  2512  166782 สท.กทม. 22 สภ.3  
28 นางสาว บูรณภัทร ไอยราพัฒนา บูน 26 กันยายน 2521 222853 สท.กทม. 22 สภ.3  
29 นางสาว อรุณวดี วสุมดี ยุ้ย 8 มีนาคม 2512 130011 สท.กทม.1 สภ.1  
30 นาย ณัฐวุฒิ   ผมไผ ต้าร์ 20  เมษายน  2520 202602 สภ.10 สภ.10  
31 นางสาว ศรประภา  เสาระโส บัติ 19 กรกฎาคม 2516 111522 ภญ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
32 นาย มรุเดช   พรหมโยธา เจี๊ยบ 6 กรกฎาคม 2501 026932 สท.นครปฐม 1 สภ.6  
33 นาง รัตนาภรณ์             รักนาค ปุ๊ก 23 พฤศจิกายน 2512     123440 สท.ระยอง สภ.5  
34 นางสาว อัญชลิกา  โบราณินทร์ หมวย 21 กุมภาพันธ์ 2525 215787 สท.กทม.27  สภ.3  
35 นางสาว อนัญญา     ยลถวิล      อ๋อย

13  ธันวาคม 2521 174268 ภญ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
36 นางสาว ทานตะวัน จันต๊ะคาด ผึ้ง 15 ตุลาคม 2518 204774 สท.เชียงราย สภ.8  
37 นางสาว ไรวินท์ สุขภาพสุข

18 มิถุนายน 2505 131476 สท.กทม. 2 สภ.1  
38 นางสาว จิราธร   บุญเทียม   เอ๋

24 กันยายน 2516   169448 สภ.3 สภ.3  
39 นาง วัลลภา ภู่สุวรรณ แป๊ว 13 มีนาคม 2505 005715 มจ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
40 นาย ประสิทธิ์ โทประดิษฐ์ สิทธิ์ 7 พฤศจิกายน 2512 180795 ภญ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
41 นางสาว จิตวดี     กิจประยูร    พริ้ม   24   ธันวาคม  2519   185554 สท.กทม.8

สภ.1  
42 นางสาว มณฑินี  ทแกล้วทศพล .ฟ้า

27 พฤษภาคม 2528 285643 สส.สามโคก สท.ปทุมธานี 1 สภ.4  
43 นาง นวลลออ    เจริญวิริยะภาพ นุ้ย 26 มกราคม 2508 036702 สท.สงขลา 2 สภ.12  
44 นางสาว อุทุมพร                ศรีศิรินุกูลพงษ์                     นุ้ย     

11 กันยายน 2520       177443 สท.กทม.15

สภ.2  
45 นางสาว สุปรานี อัศวสันติชัย สุ 22 พฤศจิกายน 2518 178129 ตส.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
46 นาง กาญจนา  แตงอ่อน ตุ๊ดตู่ 18 กุมภาพันธ์ 2508 123815 สท.อุดรธานี                 สภ.10  
47 นาย สันต์เพชร  ศรีอาภรณ์  เพชร  9  กันยายน 2509  112147 สท.ร้อยเอ็ด

สภ.10  
48 นาง ปรานี  สายกองคำ อ๊อด 15 กุมภาพันธ์ 2518 223645 ภญ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
49 นาย เพลิงพนา  พันระนา เพลิง 9 กันยายน 2518 148207 สท.มุกดาหาร สภ.10  
50 นางสาว สุดารัตน์                     ตรีรัตนวาณิชย์                          เล็ก

16 มกราคม 2519 180733 ภญ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
51 นาย วันชัย ศรีประเสริฐการค้า - 5 มกราคม 2506 021609 สท.กทม.23  สภ.3  
52 นางสาว ศิริลักษณ์ ผึ่งผาย แหม่ม 23 มิถุนายน 2508 092975 สภ.2 สภ.2  
53 นาง จีรรัตน์ คุมภะสาโน อิ๊ด 16 ธันวาคม 2512 026420 สท.ปัตตานี สภ.12  
54 นาง นิตย์ติยา สิรินุสรณ์ นิด 14 กันยายน 2513 097444 สส.สามชุก สท.สุพรรณบุรี สภ.6  
55 นาย ธวัชชัย เพชรวิชิต ชัย 11 ธันวาคม 2510 143509 สท.สุราษฎร์ธานี สภ.11  
56 นาง นภิสา เง่ายุธากร หมิง 16 เมษายน 2507 127776 สท.ยะลา สภ.12  
57 นาย ทัศน์พล นิโลบล พล 18 พฤศจิกายน 2519 231084 สท.กทม.20 สภ.2  
58 นาง ศรินรัตน์     อัครวิชัยธรรม   เกื้อ

31  ธันวาคม 2502 005975 บก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
59 นางสาว ทัศนียา                  ถกลสุขสรรค์                     เล็ก    

20   ธันวาคม 2506       025294 สท.กทม.15 สภ.2  
60 นางสาว ธัญชนก ธรรมบำรุง   15 กันยายน 2503 024730 บก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
61 นางสาว อารยา สุวรรณสิทธิ์ แมว 23 สิงหาคม 2505 007658 ทท.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
62 นางสาว เบญจมาภรณ์   ณรงค์แสง   เบญ 3 มีนาคม 2524 278539 สส.จอมทอง สภ.3  
63 นาง ทองเทพ อังอรุณกร เม้ง 29 กันยายน 2507 028318 สท.กทม.27  สภ.3  
64 นางสาว ณัทณิษา กนกศิลป์ นา 9 กรกฏาคม 2519 171304 สท.นครราชสีมา 2 สภ.9  
65 นางสาว ขวัญดาว วิเศษแสง แอน 22 พฤศจิกายน 2520 215480 สท.กทม.27 สภ.3  
66 นางสาว ธิดารัตน์          บูรณ์กุศล           ดา

29 พฤศจิกายน 2520    158527 ภญ.กรมสรรพากร      กรมสรรพากร  
67 นาง พัชรี  ทับทิมแก้ว      กาญจน์

19 กุมภาพันธ์ 2512       234344 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
69 นาง ปราณี ปกรณ์เจริญวงศ์ ณี 8 มิถุนายน 2508 092432 ทท.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
70 นาง ทองเพ็ญ ศุภลักษณ์ หมวย 21 ตุลาคม 2497 011846 บก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
71 นางสาว อุไรวรรณ จันทร์สุดา หนิง 21 มิถุนายน 2511 268127 สท.เชียงใหม่ 2 สภ.8  
72 นาง จำลอง กุ๋ยเกิด ไม่มี 21 กันยายน 2502 012201 บก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
73 นางสาว ไญยวรรณ                    ศิระพรหม              ฝน

2 กันยายน  2520 159371 สท.กทม.22

สภ.3  
74 นาย ชวลิต โสภณ ลุงเชาว์ 3 ธันวาคม 2492 060875 สท.อ่างทอง สภ.4  
75 นางสาว ณัฐนันท์ พงศ์พีระชัย ณัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2521 190480 สท.อ่างทอง สภ.4  
76 นาง วรรัตน์ อินต๊ะรัตน์ ไม่มี 7 กรกฎาคม 2498 066426 บก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
77 นางสาว พรทิพย์ คานงาม ทิพย์ 26 ตุลาคม 2497 110198 สท.สมุทรปราการ 2 สภ.5  
78 นาง ธัญญาวรรธ์ ทิพเสนา ติ้ว 31 มกราคม 2504 004213 สภ.2 สภ.2  
79 นาย นิวัติ          ชัยวร บั้ม 18 พฤศจิกายน 2520 204873 สสเมืองพะเยา สภ.8  
80 นาง จงรักษ์ จินาภิรมย์ รักษ์ 29 กันยายน 2507 167048 สภ.11  สภ.11  
81 นางสาว สายฝน อุ่นสนิท ฝน 7 กรกฎาคม 2508 011448 สท.กทม.19 ช่วยราชการ บก.   กรมสรรพากร  
82 นางสาว เสาวลักษณ์  ตั้งขบวนบุตร เสา 4 กุมภาพันธ์ 2521 176743 สท.กทม.15 สภ.2  
83 นางสาว เกตทิพย์ วทัญญูตระกูล ส้ม 2 พฤศจิกายน 2508 149556 สท.เชียงใหม่ 2 สภ.8  
84 นาง เพลินจิต                  แก้วชะนะ                เพลิน

7 มกราคม 2511    086615 สส.เมืองภูเก็ต 1
สภ.11  
85 นางสาว จาริณี                  แสนยาพันธุ์                ดาว

16   สิงหาคม  2519    220255 สส.เมืองภูเก็ต 1
สภ.11  
86 นาง กัลยวีร์ วิริยะยศ แต๋ว 14 กันยายน 2498 025430 สท.12

สภ.2  
87 นางสาว จาริณี   สาลี เล็ก 6 กุมภาพันธ์ 2500 010344 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
88 นาง ปรานอม                             อร่ามศรี               นอม

18 มิถุนายน 2509   สท.ปทุมธานี 2

สภ.4  
89 นาง ทิพวรรณ       จันทรเมือง       แจด

13  พฤษภาคม   2524    230933 สภ.11 สภ.11  
90 นาง ดวงใจ เอี่ยมอำไพ ติ๋ม 25 กันยายน 2497 021043 บก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
91 นางสาว สิริขวัญ       จินาเขียว ขวัญ 17 ตุลาคม 2519 196574 สภ.5 สภ.5  
92 นางสาว เพชรทองคำ  ระดาบุตร      เพชร ,  ปู

13 กุมภาพันธ์ 2514       234351 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
93 นางสาว สุมณฑา แซ่เตี๋ยว ป้อม 12 พฤศจิกายน 2508 133050 สภ.1 กรมสรรพากร  
94 นาง พรทิพย์ ชาติอภิชิต ทิพย์ 26 พฤศจิกายน 2498 058124 สภ.4 สภ.4  
95 นางสาว สมสิริ           คิดซื่อ        ส้ม 31 มกราคม 2517 175647 สท.ปราจีนบุรี  สภ.5  
96 นางสาว มณี พลจ่า มณี 7 กุมภาพันธ์ 2522 222334 มก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
97 นาย ศตพรรษ     ซินโซ     ต๋อง    3 กันยายน 2517     137966 สส.ลับแล สท.อุตรดิตถ์

สภ.7  
98 นางสาว ศิริพร ทองแย้ม เป็ด 9 .กรกฎาคม 2500 028257 สท.สมุทรสาคร 2 สภ.6  
99 นางสาว รวีวรรณ ชาติอาชาไนย อี๊ด 15 พฤษภาคม 2501 069991 สภ.4 สภ.4  
100 นาง มนัสวี ปิยะนีรนาท แอร์ 25 สิงหาคม 2520 234627 ทท.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
101 นางสาว พรทิพย์ เลี้ยวธรรมาคุณ ทิพย์ 11 มิถุนายน 2511 110068 สำนักบริการการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
102 นาง กนกพร  เอื้อกิจ จู้ 19 เมษายน 2519 286329 สส.สังคม สท.หนองคาย   สภ.10  
103 นาง รุ่งทิพย์ กล่อมกระมล ปุ๋ย 7 กรกฎาคม 2511 200165 สท.พิษณุโลก สภ.7  
104 นาง นลินรัตน์ สุธรรมศิรินุกูล นลิน 26 สิงหาคม 2498 037914 บก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
105 นางสาว นงนุช วิทยารัตน์ นุช 13 พฤศจิกายน 2520 214513 บก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
106 ว่าที่ ร.ต. นพดล วงษ์กียู้

25 พฤษภาคม 2523 199759 สท.พิษณุโลก สภ.7  
107 นาง จุฬาภรณ์ เสนาสุ (จุ๊) 13 พฤษภาคม 2519 235037 สท.หนองคาย สภ.10  
108 นางสาว เรวดี เพียรทำ ดี้ 11 มิถุนายน 2515 011426 สท.หนองคาย สภ.10  
109 นาง อัจฉรา เกียรติสินมานนท์ อีส 15 กุมภาพันธ์ 2505 139151 สส.เมืองเชียงใหม่ 1 สภ.8  
110 นาย ลิขิต วิสุทธิศรี ป้อม 8 สิงหาคม 2516   สท.หนองคาย สภ.10  
111 นาง กุหลาบ กนกธรทิพย์ กุหลาบ 24 มกราคม 2513 088435 สส.เมืองตรัง สภ.12  
112 นางสาว ดวงเดือน จารุพิจารณา เดือน 13 นามสกุล  2510 104791 สท.ราชบุรี  สภ.6  
113 นาง สไบ   เขมะวิชานุรัตน์ สไบ 18 .มีนาคม 2506 043243 สท.นนทบุรี สภ.4  
114 นางสาว ทิพกานต์ ยิ้มอยู่ ตุ๊ก 4 พฤศจิกายน 2520 183383 สท.กทม.6 สภ.1  
115 นางสาว กษมณ       ธนดุลกอบสุข   อ้อ

21 กุมภาพันธ์ 2515 185684 สท.สุราษฎร์ธานี 2 สภ.11  
116 นางสาว ทัศนีย์ สิงหนาท นาย 13 มกราคม 2507 067393 สส.แม่จัน สท.เชียงราย
สภ.8  
117 นางสาว วารุณี แฉ่งสวัสดิ์ อ๊อด 20 เมษายน 2519 187237 สท.กทม.21 สภ.2  
118 นางสาว กฤฏิยาพร     ทึกทา   ตั๊ก

9 กันยายน 2514  014892 สท.สมุทรปราการ 3            

สภ.5  
119 นางสาว เบญจวรรณ            ราชนิยม                              แอน

23  กรกฎาคม 2521               179201 สท.กทม.21 สภ.2  
120 นาย อัษฎาวุธ  ศรีปิตา วุธ 23 พฤษภาคม 2518 189859 สท.กทม.5 สภ.1  
121 นางสาว ปาจรีย์ พัฒนศรี นิก 1 มีนาคม 2521 184946 ตส.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
122 นางสาว ลำเพยพรรณ               สิงหฬ            ไผ่

17 ธันวาคม 2515 168397 ตร.1
 กรมสรรพากร
กรมสรรพากร  
123 นางสาว ปิยนาฏ ทัศนวิญญู นาฏ 25 กรกฎาคม 2508 048200 สท.อำนาจเจริญ สภ.9  
124 นางสาว สุรีรัตน์ มงคลสุดสวาท เจี๊ยบ 9 เมษายน 2522 213974 สท.กทม.28 สภ.3  
125 นางสาว รัชตพร        ติณะคัด    ป๊ะ

14 กุมภาพันธ์ 2509 073714 สภ.7 สภ.7  
126 นาง กชรัตน์         นิลภมร  เล็ก 24 มกราคม 2509 000512 ทท.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
127 นางสาว จันทนี มีเพียร นวล 6 พฤศจิกายน 2502 046213 สท.สุราษฎร์ธานี 2 สภ.11  
128 เรือตรี ประหยัด      พิบูรณ์   -

16 ตุลาคม 2503 126243 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 กรมสรรพากร
กรมสรรพากร  
129 นางสาว จินตนา อินมา จิน 2 มกราคม 2516 144117 สท.เชียงราย สภ.8  
130 นาย ณัฐชัย        มากดำ     ณัฐ

25 กุมภาพันธ์ 2506     016780 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 กรมสรรพากร
กรมสรรพากร  
131 นาย อภิเทพ          พรสุรัตน์    

30 ตุลาคม 2504         092524 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 กรมสรรพากร
กรมสรรพากร  
132 นาง วิมลรัตน์       จิตร์พันธ์ เล็ก 26 เมษายน 2506 092821 มก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
133 นาง จิรนันท์ หนุนพระเดช เล็ก

13 เมษายน 2506   บก.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
134 นางสาว พรเทพิน   รังสิตสวัสดิ์ โหน่ง 30 มิถุนายน 2521 181952 ตส.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
135 นางสาว ราตรี  วงศ์โกศลจิต - 28 กรกฎาคม 2512 107778 สท.ระยอง สภ.5  
136 นางสาว กาญจนา ธนิกกุล กาญ 5 พฤศจิกายน 2506 098168 สท.ระยอง  สภ.5  
137 นางสาว นฤมล  นุชนารถ

28 ตุลาคม 2505 028219 กลุ่มงานพัฒนาระบบริหาร กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
138 นางสาว ประภาวรรณ สิทธิสาร ป้อม 4 ธันวาคม 2517 198172 สท.ระยอง สภ.5  
139 นาง อรุณี ประสิทธิเมตต์ ปุ๊ 2 ตุลาคม 2498 069779 สท.กำแพงเพชร สภ.7  
140 นางสาว วิภาวรรณ นามมา วิ 18 มกราคม 2510 146036 สท.ขอนแก่น สภ.10  
141 นาง รมย์ชลี หลาวมา หลาวมา 8 กันยายน 2505 012652 สท.ขอนแก่น สภ.10  
142 นางสาว จุฑามาศ นิธิบุญญานนท์ จุ 20 เมษายน 2506 007689 ทท.กรมสรรพากร  กรมสรรพากร  
143 นางสาว สุชาดา กาวารี นู๋แดง 22 มีนาคม 2515 201605 สท.เชียงใหม่ 2 สภ.8  
144 นางสาว รัตนา แก้วพฤกษาพิมล แหม่ม 28 ธันวาคม 2509 092777 Tax Auditor กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
145 นาง อัจฉราภรณ์     ธนวรศาสตร์     เต้
14 .มิถุนายน 2505 020107 Tax Auditor กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
146 นาง อัญชนา ช้างอ้น อัญ 9 มีนาคม 2523 217378 สภ.1 สภ.1  
147 นางสาว อัมพร   โสสีทา ป้อ 17 สิงหาคม 2515 061827 สท.สมุทรปราการ 1 สภ.5  
148 นางสาว จอมขวัญ          แก้วสม            ปุ้ย

25 สิงหาคม 2521       183871 ภญ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
149 นางสาว สุวรรณา ว่องเจริญพร              สุ

30 มิถุนายน 2525     229258 สท.กาญจนบุรี

สภ.6  
150 นางสาว ปิ่นทอง    เฉิดฉาย  ปิ่น 30 พฤศจิกายน 2525 223072 สท.กาญจนบุรี

สภ.6  
151 นางสาว นลินธรณ์ พรภัทร์เปรมศิริ วรรณ 26 สิงหาคม 2505 144322 สท.กทม.29 สภ.3  
152 นางสาว นัคมน  จันทรนิยม เล็ก 08  พฤษภาคม  2499 023658 สภ.12 สภ.12  
153 นางสาว อัญชลี จอมคำสิงห์ เอ๋ 18 มิถุนายน 2521 202282 สท.มหาสารคาม สภ.10  
154 นางสาว นิภาพร   สุวรรณธาดา นิ 18 มีนาคม 2517 174671 บอ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
155 นางสาว ศิริพรรณ พิสิษฐไกรยกร

นุช 10 กุมภาพันธ์ 2497 010160 สภ.2 
สภ.2  
156 นาย ราชวัติ            ชาญสงคราม                 วัติ

4  พฤษภาคม 2518        200677 สภ.9

สภ.9  
157 นางสาว รัฐตะวัน จันทรเศรษฐเลิศ เอ๋ 10 ธันวาคม 2513 126199 สท.พิจิตร สภ.7  
158 นางสาว มาลีวัลย์ มั่งคั่ง ทราย 24 สิงหาคม 2521 198226 สท.ระยอง สภ.5  
159 นาง พรทิพย  นิลกำแหง ทิพย์ 4 มีนาคม 2499 009041 สท.25  สภ.3  
160 นางสาว ยุภาวรรณ สิงห์คำฟ้อง ยุ 5 พฤษภาคม 2509 166836 สท.ขอนแก่น สภ.10  
161 นางสาว อโนทัย อินจันดา นุ้ย

1 มีนาคม 2552 011747 สส.บางขุนเทียน สภ.3  
162 นางสาว วันดี   สิริพฤกษา แป๊ว 11 เมษายน 2509 119863 Tax Auditor กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
163 นางสาว จิตตานันท์ ชาลี นี 29 ธันวาคม 2519 171557 ตร.6 กรมสรรพากร  กรมสรรพากร  
164 นาง มรินา ด่านวนิช แตน 8 กุมภาพันธ์ 2504 024150 สภ.2 สภ.2  
165 นางสาว นิตย์ จิรัฐิติกาลวดี นิด 29 เมษายน 2507 119924 สท.กทม.20 สภ.2  
166 นาง ดวงสมร   วรธัญญะกิจ อ๋อย 26 กุมภาพันธ์ 2505 100342 สภ.5 สภ.5  
167 นาง สุจิตรา วันเพ็ง ปุ๋ย 20 สิงหาคม 2514 149211 บอ.ชั้น 21 กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
168 นางสาว ภัทรวรรธน์ พรทรัพย์สิน เล็ก 3 สิงหาคม 2503 183062 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
169 นาง สุนทรีย์ บุญเอี่ยม ต้อย   001380 สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
170 นาง ธนวรรณ สาคเรศ นา 29 มกราคม 2505 099424 สท.ตราด สภ.5  
171 นางสาว เพิ่มพร ศรีตาล คุณตุ๊ก 30 เมษายน 2516 224086 สท.กทม.3 สภ.1  
172 นางสาว รัตติยา แซ่อึ้ง     ปู 20 มกราคม 2518 179751 สท.กทม.26 สภ.3  
173 นาง ดารณี ผิวทอง ดา 29 เมษายน 2507 166638 สภ.12 สภ.12  
174 นาง อริสา วงศ์คำ หลิน 6 กุมภาพันธ์ 2521 219174 สส.ชุมพลบุรี สท.สุรินทร์ สภ.9  
175 นาง สุพัตรา ขอผลกลาง แดง 10 กุมภาพันธ์ 2499 012515 สส.ชุมพลบุรี สท.สุรินทร์ สภ.9  
176 นาย เกรียงศักดิ์ บุรวัตรพิสัย เกรียง 23 มีนาคม 2500 056458 สท.สุรินทร์ สภ.9  
177 นางสาว วรรณา หาญธรรมรงค์ ติ๋ว 7 มีนาคม 2511 011891 สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
178 นางสาว รุจีรา วงศ์เครือศร ปุ๊ 21 พฤศจิกายน 2512 062602 สส.วานรนิวาส สท.สกลนคร สภ.10  
179 นางสาว อุดมลักษณ์ บุญเสริม ลักษณ์ 29 กันยายน 2517 143165 สท.ชัยนาท สภ.4  
180 นางสาว ปฏิญญา เสนาฉิม ฟัก 10 กันยายน 2513 079150 สท.ชัยนาท สภ.4  
181 นาง อารมณ์ น้อยหร่าย เอ้ 16 ตุลาคม 2516 113151 สท.ชัยนาท สภ.4  
182 นาง พรศรี สวัสดิภาพ ลี่ 3 กุมภาพันธ์ 2499 031585 สท.นนทบุรี สภ.4  
183 นาง บุษยา บุญอนันต์ กระต่าย 8 มิถุนายน 2518 148092 สท.ชัยนาท สภ.4  
184 นาง จุฑารัตน์ พันเดช รัตน์ 23 กุมภาพันธ์ 2518 134613 สท.ชัยนาท สภ.4  
185 นางสาว สุวรรณา ประดิษฐ์เขียน กุ้ง 18 มิถุนายน 2518 154475 สท.ชัยนาท สภ.4  
186 นางสาว ยุวดี ศรีนพคุณ ปุ้ม 2 กันยายน 2502 097857 ทท. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
187 นาง อรนุช สุนทรภักดี นุช 19 มกราคม 2519 197182 สท.ตราด สภ.5  
188 นาย สัญญา คงศรีนวล จันทร์ฉาย 22 มกราคม 2518 212892 มจ. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
189 นางสาว อาทิชา เจริญสุข จอย 15 มีนาคม 2518 206143 สท.กทม.20 สภ.2  
190 นาง ฐิตาชา โสนทอง จอย 22 พฤศจิกายน 2513 053587 สส.สังขะ สุรินทร์ สภ.9  
191 นาง สร้อยเพ็ชร วงค์สุรินทร์ น้อย 4 มิถุนายน 2513 145787 สส.สังขะ สุรินทร์ สภ.9  
192 นาง มะลิ งัดโคกกรวด ติ๋ว 15 มกราคม 2524 278843 สส.สังขะ สุรินทร์ สภ.9  
193 นาง จุไรรัตน์ ธรรมเจริญ - 31 พฤษภาคม 2504 089876 สส.เมืองปัตตานี สภ.12  
194 นาย ภูมิ กันภูมิ ชาย 19 เมษายน 2520 232722 สท.กทม.12 สภ.2  
195 นางสาว สุมาลี ศิลาเวียง สุ 28 ตุลาคม 2511 111034 สส.กบินทร์บุรี สภ.5  
196 นางสาว สุนันท์ พันธพานิชกุล นันท์ 4 กันยายน 2502 090889 สส.เมืองปัตตานี สภ.12  
197 นางสาว ณิชมน สุวรรณกุล มน 23 กรกฎาคม 2498 032407 สท.ปัตตานี สภ.12  
198 นางสาว พิรินทร์ลักษณ์ ลิมปพยอม น้ำฝน 20 มีนาคม 2511 171915 สท.กทม.23  สภ.3  
199 นาย กีรติ แสงพุฒ หมึก 5 มีนาคม 2507 023580 สท.กทม.20 สภ.2  
200 นางสาว พรรณรัตน์ กนกวรรณ เอ๋ 20 ธันวาคม 2513 207836 สท.กทม.17 สภ.2  
201 นาง ลักขณา เปรี้ยงกระโทก บี 25 ตุลาคม 2514 127585 สท.กทม.17 สภ.2  
202 นาง กัลยรัตน์ คำจวง หมี 7 เมษายน 2512 142847 สท.สกลนคร  สภ.10  
203 นาง สุรัชวดี อธิปัตยะวงศ์ โป๋   098809 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
204 นางสาว บุณฑริกา อุยะเสถียร บัว   207522 สท.กทม.28 สภ.3  
205 นางสาว อมรวรรณ นวลอินทร์ นิด   000154 ตรวจสอบภายใน กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
206 นาง มาลี มาถาวร -   004794 ตรวจสอบภายใน กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
207 นางสาว สิริมณี ภัทรเกียรติเจริญ ปุกลุก   005791 Vat Refund กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
208 นาง เพทาย อินทวิวัฒน์ เปี้ยก   - ข้าราชการบำนาญ    
209 นาง อัมพร   เพชรพิมลมาศ อัมพร   033770 สภ.3 สภ.3  
210 นาง วันทนีย์ เพ็ญภาคกุล แมว   009683 บท. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
211 นางสาว พิไลวรรณ เนียมวัน อ๋อม   031868 สภ.6 สภ.6  
212 นาย สุรินทร์ หะนิลณี อารัก   259033 สท.กทม.8 สภ.1  
213 นาง สุนันทา เนตรพุกกณะ -   023672 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
214 นาย เขมวรพงศ์ เอี่ยมศรี เขม   208345 สท.กทม.26 สภ.3  
215 นางสาว ภูมิพร แซ่จัง พร   089494 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
216 นาย ศุภกิจ เพ็ญศรีสวรรค์ หลุยส์   156516 สท.กทม.9 สภ.1  
217 นาย บุรินทร์ ประภาพรสุข ตั้ม   030847 สท.นครราชสีมา 1 สภ.9  
218 นาง ศิริพร ประจวบนพ นงเยาว์   037136 สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิคส์ กรมสรรพากร  
219 นาย กิจจา อุตสาหะ     083478 สส.ยานนาวา สท.กทม.23 สภ.3  
220 นางสาว สุวรรณี ศรีสว่าง แต๋ว   091893 สส.ตลิ่งชัน สท.กทม.25 สภ.3  
221 นาง สุนัทที มณีรัตน์ แหว๋ว   038379 สส.ตลิ่งชัน สท.กทม.25 สภ.3  
222 นาง ภักดี ลิ่มบุตร ตุ๊ก   186193 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
223 นาง สมร ภูมิสิงหราช หมอน   096973 สท.สงขลา 2 สภ.12  
224 นาง ธณาพร(นัฐิยาพร) ผัดขัน พร   151436 สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
225 นาย สุเทพ ชาญณรงค์ ก๊อง   117937 สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
226 นาง วรรณา ประดิษฐ์รอด     009416 สท.ระยอง สภ.5  
227 นางสาว พรพิศ เจนเจษฎ์พงษ์     009447 สท.กทม.22 สภ.3  
228 นาย จิระยุทธ แย้มสกุล ยุทธ   115032 ชั้น 4 กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
229 นาง ศุภวรรณ ไพรไพศาลกิจ ซุป   024846 ชั้น 4 กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
230 นางสาว อัญญาณี โสตวงศ์ อุ้ม   160490 สท.กทม.1 ช่วยราชการ บก. กรมสรรพากร  
231 นาง วิภา จิรกิตตยากร ภา   194297 สท.กทม.2 สภ.1  
232 นางสาว พรรณวิภา แก้วเชื้อ โอ๋   195225 ทท. ช่วยราชการ บก. กรมสรรพากร  
233 นางสาว ณัฐภร ทมมืด น้ำ   210379 สท.กทม.30 สภ.3  
234 นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ -   008198 Tax Auditor กรมสรรพากร  
235 นางสาว ธิดารัตน์          บัณฑิตนันท์ หนึ่ง   292023 สท.กทม.29 สภ.3  
236   ศุภลักษณ์ เลิศบุญนำ ใหม่   291828 สท.กทม.29 สภ.3  
237 นาง สุวรรณา ศุภชลานนท์กุล นา   057431 มจ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
238 นาง วิไลวรรณ ไชยวณิชชากร วิ   097215 สส.บางแค สภ.3  
239 นางสาว ธิดาพร เพชรทอง แป้ง   280976 สภ.1 สภ.1  
240 นาง สารี แก้วนนท์ รี   169769 มจ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
241 นาย วุฒิชัย มงคลพรรุจี เล็ก   040907 สท.ลพบุรี สภ.4  
242 นางสาว แพรว อุณหพัฒนา     193559 สท.กทม.29 สภ.3  
243 นางสาว พัชมน บรรเจิดฤทธิ์ วรรณ   137232 สท.กทม.30 สภ.3  
244 นางสาว เกษศิริ มีสุด เกษ   175487 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
245 นางสาว ทิพรัตน์ ท่าจีน ทิน   001823 บร.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
246 นางสาว นงนุช ชมบุญ นุช   027465 สท.กทม.2 สภ.1  
247 นาง ทัศนีย์ วิริยะไทยสกุล แป๊ด   261616 สส.ตลิ่งชัน สท.กทม.25 สภ.3  
248 นาง พรรณผกา จันทร์พลังศรี พรรณ   035293 สท.กทม.17 สภ.2  
249 นางสาว มณีรัตน์ พรรฒพานิช ปุ๊ก   034067 สส.ตลิ่งชัน สท.กทม.25 สภ.3  
250 นาย สิทธิเดช สมานคุณารัตน์ เจ๋ง   196994 สท.ชลบุรี 1 สภ.5  
251 นางสาว ฐิติมนต์ อุ่นประชา ต่อ     สท.กทม.23 สภ.3  
252 นาง บุญศรี ปัทมกุลชัย -   090032 สส.ธนบุรี2 สท.กทม.30 สภ.3  
253 นางสาว ชุลีกรณ์ เขียวหวาน แด๊ก   207508 กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
254 นางสาว พันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ นันท์   096409 สท.กทม.25 สภ.3  
255 นางสาว ณภัทร จิรัฐกูล เอ   125406 บร. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
256 นางสาว นฤมล  ปัญญาพืชน์ แจ๋ว   206389 สท.กทม.29 สภ.3  
257 นางสาว ศิรินุช คำจีด อนุช   217262 สท.กทม.30 สภ.3  
258 นางสาว ศรัญญา จันเมธากุลวัฒน์ เอ๋   208529 สท.กทม.29 สภ.3  
259 นางสาว ณัชชา ธรรมวัชระ ก้อย   214315 สท.กทม.30 สภ.3  
260 นางสาว กรรณทิพย์ ทองเงิน ตั๊ก

  179003 สภ.2 สภ.2  
261 นาง ปัทมพร แก้วจงประสิทธิ์ -   097826 สท.ชัยนาท สภ.4  
262 นาง โชติกา เวทสิริกุล อ๋อ   051125 สท.นนทบุรี สภ.4  
263 นาง มัลลิกา สาระรัมย์ สม   126304 สภ.5 ช่วยราชการ สท.ชลบุรี 1 สภ.5  
264 นางสาว ธิดารัตน์          ซื่อสัตย์ -   234153 สท.กทม.5 สภ.1  
265 นางสาว ศุภาวีร์ บุญเสถียรภาคย์ ตา   095310 สท.กทม.29 สภ.3  
266 นางสาว จิตรี ตรีนวรัตน์ -   104562 สท.กทม.11 สภ.2  
267 นางสาว มณีรัตนา ฟ้อนฟุ้ง ป้อม   027472 สท.นนทบุรี สภ.4  
268 นางสาว วัชรี     ฤทธิ์เดช วัช   126724 งานตรวจราชการ 1 กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
269 นาย สุภชาต กลิ่นช้อย แจ๊ด     ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
270 นางสาว กริษฐา เนตรคุณโพธิ์เจริญ วิไล   257275 สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
271 นางสาว พัชรินทร์ จินพุ่ม -     สท.กทม.2 สภ.1  
272 นาย อำนาจ เรืองแสง บอส   025096 ศน.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
273 นาง พัชรา สอนชม แมะ   072335 สท.นครสวรรค์ สภ.7  
274 นาย อภิชัย อังค์สุวรรณ ปี่   094801 สท.กทม.7 สภ.1  
275 นางสาว ศศิร์อร พลสา โอ๋   219648 สท.กทม.14 สภ.2  
276 นาง นิรมล มังกรกาญจน์ นิ   055840 สท.กทม.14 สภ.2  
277 นางสาว เพ็ญศรี ตรีฤทธิ์ทวีสิน -   020961 สส.บางรัก 2 สท.กทม.22 สภ.3  
278 นาย อานนท์ ส้มพลัง -   074858 สท.กทม.5 สภ.1  
279 นางสาว จิรพร วรรธนวหะ จิ   020749 สท.กทม.5 สภ.1  
280 นาย ภาคิณ กสิณภพสกุล ซิง     สท.นครสวรรค์ สภ.7  
281 นาง วนิดา กนกวิจิตร หนิง   130493 สส.พญาไท สภ.1  
282 นาง อรอนงค์ สิริศรีสัมพันธ์ อร   000529 สภ.3 สภ.3  
283 นาง สุกฤตา กระต่ายจันทร์ หงส์   040969 สท.กทม.12 สภ.2  
284 นาย ต้อง ชาญวานิช     137744 สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
285 นาง ฬุริยา กิตติโชติ เจี๊ยบ   176019 สภ.2 สภ.2  
286 นางสาว มณฑาทิพย์ ช่วยรอด แต๋ว   023801 สภ.2 สภ.2  
287 นางสาว ศิริพร ศรีตะลา น้อง   269834 สท.นครสวรรค์ สภ.7  
288 นาย สุชัย ซึมโรจน์ประเสริฐ     020565 ตส.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
289 นางสาว จุไรพร ขุนวง อุ๊   196734 สท.ระยอง สภ.5  
290 นางสาว พร้อมพรรณ สุวรรณรัศมี พร้อม   118316 สท.สงขลา 1 สภ.12  
291 นางสาว นาฏยา จังเกตุทอง ซุ้ย   197205 สท.ระยอง สภ.5  
292 นางสาว ภัทรธร ติระพัฒน์ อ้อย   010191 สท.กทม.26 สภ.3  
293 นางสาว อนงค์ ศิรินิล     035101 สส.บางซื่อ สท.กทม.6 สภ.1  
294 นาง กัญญา เมมศิริวิไล แดน   076128 สส.บางซื่อ สท.กทม.6 สภ.1  
295 นางสาว กนกพร  พุกอำรุง     032728 สส.บางซื่อ สท.กทม.6 สภ.1  
296 นางสาว พรทิภา พุกบุตร     005470 สท.นพระนครศรีอยุธยา 2 สภ.4  
297 นาย พสธร อุดมเจริญ หนึ่ง   291125 สท.กทม.3 สภ.1  
298 นาง วีณา ศรีวิฑูรย์ หมู   072786 สส.นนทบุรี 1 สภ.4  
299 นาง ณัฐชานันท์ ฐิติกานต์พารา ณํฐ   027762 สส.สามพราน 2 สท.นครปฐม 2 สภ.6  
300   วรรณวิภา ขำดีเดชานันท์ วรรณ     สท.อุบลราชธานี สภ.9  
301 นาง สุมนา พรหนองแสน บุ๋ง   111454 สส.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ สภ.9  
302 นางสาว ศรีวิไล ไชยเสน ศรี   127424 สท.เชียงใหม่ 2 สภ.8  
303 นางสาว บังอร เทียนไทย แหม่ม   107877 สส.ประเวศ สท.กทม.16 สภ.2  
304 นางสาว จุลดี แก้วสมนึก     050180 สท.สุพรรณบุรี สภ.6  
305 นาง ขนิษฐา ไพโรจน์พัฒนกุล ตุ๊ก   079891 สท.สุพรรณบุรี สภ.6  
306 นางสาว จินตนา บุญชู จิน   108515 สท.กทม.26 สภ.3  
307 นาย ธวัชชัย ศรีละไม ชัย   162548 สท.กทม.14 สภ.2  
308 นางสาว สายนที บุญมีโชติ ตุ่น   104425 สท.เพชรบุรี สภ.6  
309 นางสาว ลัดดารัตน์ สูติวราพันธ์ ตุ๊ก   005203 สท.กทม.26 สภ.3  
310 นาง ดรุณี มุ่งเจริญ จอย   080286 สท.เพชรบุรี สภ.6  
311 นางสาว ปณิสรา ขอเจริญ น้ำผึ้ง   170420 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
312 นางสาว วนิดา วุฒิประดิษฐ์กุล ดา   098373 ตร.5 ชั้น14 กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
313 นางสาว พิสมัย ชอบดี นก   160094 สท.อุบลราชธานี สภ.9  
314 นางสาว สมจิตร์ จิตใส จิตร   115797 สท.อ่างทอง สภ.4  
315 นางสาว สุพิชฌาย์ อัศวินศรทอง ดา   007870 สภ.1 สภ.1  
316 นาง อรุณ กรสุรัตน์ รุณ   132329 สท.กทม.20 สภ.2  
317 นางสาว พนิดา ระวังญาติ ดา   100182 สท.นครราชสีมา 1 สภ.9  
318 นาง วรรณี ยวนังกูร หนุ่ย   152983 สภ.1 สภ.1  
319 นางสาว พิมรำไพ กิติอาษา เก๋   225762 ศน. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
320 นางสาว อัญชลี พีระพันธ์ อัญ   134378 กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
321 นางสาว จุไรรัตน์ หวังนิรัติศัย จุ   174060 สภ.1 สภ.1  
322 นาง จิรภา สัตญารักษ์ ตา   003421 สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
323 นางสาว พัชราภรณ์ คงตะโก เอื้อ   179027 สท.กทม.15 สภ.2  
324 นางสาว ภคมณ บุญทรัพย์ อ้อม   232319 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
325 นาง นงนุช ทวีพงษ์ นุช   186490 สท.กทม.17 สภ.2  
326 นาง ฉวีวรรณ ทวีสุข     096317 สภ.1 สภ.1  
327 นางสาว ญฎาวรรณ ละศิลป์     190107 สท.กทม.11 สภ.2  
328 นางสาว จันทิมา เขม้นเขตการ ออย   229036 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
329 นาง เปรมวดี อารีย์ ผึ้ง   104807 สส.หนองแขม สท.กทม.26 สภ.3  
330 นางสาว นุชนาฏ สันติวุฒิธรรม น้ำ   147163 สท.กทม.4 สภ.1  
331 นางสาว สุปรีดา ธานี มด   291514 สภ.1 สภ.1  
332 นางสาว มยุรฉัตร นาคะเสถียร ยุทธ   056588 สส.หนองแขม สท.กทม.26 สภ.3  
333 นางสาว ยุวนิช กฤตวิทย์ นิด   207980 สท.กทม.18 สภ.2  
334 นาย อเนก วงศ์วิศิษฏ์รังสี อู๊ด   053457 สท.อุบลราชธานี สภ.9  
335 นางสาว ศรัณยา คงกระพันธ์ ตั๊ก

  120722 สท.กทม.7 สภ.1  
336 นาง มนนัทธ์ วรโพธิ์ ก้อย   002387 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
337 นางสาว ชุติมา วรสิหะ นุช   149983 สท.กทม.21 สภ.2  
338 นางสาว นาถชญา จึงวรชัย เสาะ   132091 สท.ตราด สภ.5  
339 นางสาว พัชราภรณ์ เอี่ยมฉวี ปุ้ม   175920 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
340 นางสาว รวิวรรณ เล็กศิริมนตรี อุ๋ม   182294 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
341 นางสาว จุติภัค สังข์ทอง เปิ้ล   189286 สท.กทม.17 สภ.2  
342 นางสาว พฤณา โอตรวรรณะ นา   178990 สท.กทม.17 สภ.2  
343 นาง เยาวลักษณ์ สิริศุภศาสตร์ เยาว์   050951 สท.กทม.28 สภ.3  
344 นาง รุ่งรวี อัศวรงค์ทาบัติ     012218 สท.กทม.28 สภ.3  
345 นางสาว แสงดาว มาแสงชัย นุ้ย

  094900 สท.กทม.26 สภ.3  
346 นางสาว สุนทรี แซ่ลิ่ม ต่าย     สส.ปทุมวัน 1 สท.กทม.3 สภ.1  
347 นางสาว กนกวรรณ วงษ์ทอง โอ๋   138208 สส.ปทุมวัน 1 สท.กทม.3 สภ.1  
348 นางสาว กัลยาณี โพธิสาร แป๊ว   077118 สท.กทม.12 สภ.2  
349 นาง อมรรัตน์ วัฒนาวีรวงศ์ หลุยส์   064323 สภ.12 สภ.12  
350 นางสาว ลัดดาวัลย์ กำจรวงศ์ไพศาล     068246 สท.กทม.18 สภ.2  
351 นาง วัลนา เครือยิหวา วัล   014748 สท.กทม.2 สภ.1  
352 นาง ลัดดาวัลย์ สุนทรจิตต์เจริญ ป้อก   047852 สท.แทม.12 สภ.2  
353 นาง ประภารัตน์ วิจิตรจันทร์ ขาว   041201 สส.สวนหลวง สท.กทม.12 สภ.2  
354 นาง วิมล มาลีเวช วิไล   102209 สท.กทม.19 สภ.2  
355 นางสาว ชมพูนุท เมฆพะโฆ อ้อย   073165 มก. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
356 นาง พรรณอร ประยงค์     061957 สท.บุรีรัมย์ สภ.9  
357 นาง สุภาวดี วิษณุพรชนินทร์ ตุ้ม   037655 สท.กทม.1 สภ.1  
358 นาง จินตนา มานะกิจ จินต์   003018 สท.กทม.14 สภ.2  
359 นางสาว วิลาวัณย์ จิตตั้งสมบูรณ์ วิ   023054 สท.อ่างทอง สภ.4  
360 นางสาว สุมิตรา เสริบุตร     009461 สท.กทม.14 สภ.2  
361 นางสาว อังคณา ประจิมทิศ     049085 สท.กทม.3 สภ.1  
362 นางสาว ธารทิพย์ พรหมสมัคร แอ๊ด   004763 สท.กทม.21 สภ.2  
363 นาย สมพงษ์ อุสาหะ     091473 สท.กทม.11 สภ.2  
364 นาง จรีพร ไววัฒนา     024990 สท.กทม.11 สภ.2  
365 นางสาว ดาวสวรรค์ แพ้ชัยภูมิ ดาว   150927 สส.ปทุมวัน 1 สท.กทม.3 สภ.1  
366 นางสาว รัชนีพร พนาสุวรรณพงศ์ พร้อม   235242 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
367 นางสาว พัชรินทร์ พูนพิริยะ ต้อย   022767 สภ.3 สภ.3  
368 นางสาว ภัทรินญา ชรินทร์ทุ ตา   231961 สท.กทม.29 สภ.3  
369 นาง ปิยธิดา กิวกุล     179911 สท.กทม.28 สภ.3  
370 นางสาว ณัชชา เนตรนพ     095198 สท.กทม.28 สภ.3  
371 นางสาว สุชาดา  สังข์เจริญ ดา   003810 สผ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
372 นาง ปาลิดา ภัทรกุลดิลก ไก่   174497 สผ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
373 นางสาว สาริศา นพศรี อ้อม   200431 สท.กทม.14 สภ.2  
374 นาง ประภา วงศ์สุขุมอมร นิด   083591 สท.กทม.23 สภ.3  
375 นางสาว นวลจันทร์ เกลื่อนทอง     215565 กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
376 นางสาว สุดเฉลียว พูลมาลัยทรัพย์ แอ๋ว   005951 สภ.3 สภ.3  
377 นาย ทรงวุฒิ มณีอินทร์     053259 สท.บุรีรัมย์ สภ.9  
378 นาง สุดารัตน์                     ปัญจวัฒน์ อี๊ด   055093 สส.ประโดยชัย สท.บุรีรัมย์ สภ.9  
379 นางสาว รัชตา เรืองปรัชญากุล อ๋อย   054836 สส.สตึก สท.บุรีรัมย์ สภ.9  
380 นาง แสงนภา รักรุ่งเรือง เจี๊ยบ   031479 สท.นนทบุรี สภ.4  
381 นางสาว สุปราณี ขาวโต อ๋อย   009690 สภ.1 สภ.1  
382 นาง สมฤดี สังวาลย์เล็ก บุ้ง   213622 สภ.1 สภ.1  
383 นาง ธญาณ์ สุขพานิช เม   003902 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
384 นาง ภาวิณี เครือสุวรรณ ติ๋ม   022125 สท.กทม.7 สภ.1  
385 นางสาว อังคณา ตันกิตติวนิตกุล     046039 สท.กทม.7 สภ.1  
386 นาง ชัชวรรณ สิริจำรัสสกุล นิด   020664 สท.กทม.23 สภ.3  
387 นางสาว สมบูรณ์  ซอยชนะวัฒนา -   009751 สท.กทม.23 สภ.3  
388 นางสาว กรองพันธ์ เวียงคำ กรอง     กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
389 นางสาว นิตยา พั้วทา หน่อย   232647 สภ.1 สภ.1  
390 นางสาว สุวัชรินทร์ ใบพักตร์  น้อย   154390 สท.กทม.22 สภ.3  
391 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญเสี่ยง ริน   188531 สท.สมุทรสงคราม สภ.6  
392 นางสาว นฤมล  งามเงินวรรณ มล   180283 มก. กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
393 นาง อุสุมา สังขทรัพย์ คุณจิ๋ม   024631 สท.กทม.12 สภ.2  
394 นาง ชวนพิศ แสงโกมล -   002424 สท.กทม.5 สภ.1  
395 นางสาว สมพร ศรีทองกูร เล็ก   003094 สท.กทม.18 สภ.2  
396 นาง เต็มดวง เหมือนแก้ว ตุ๊กตา   002028 สท.กทม.23 สภ.3  
397 นางสาว วันดี   สุธีบรรเจิด วัน   188432 สท.เพชรบูรณ์ สภ.7  
398 นาง ละมัย ชาติเชยแดง หน่อง   132282 สท.กทม.17 สภ.2  
399 นาย รณจักร วงศ์ชนะ จักร   190350 สท.ฉะเชิงเทรา สภ.5  
400 นาง สุธรรม อิศรเสนา ณ อยุธยา สุ   002233 สท.กทม.23 สภ.3  
401 นางสาว ราตรี อ่อนน้อม     182751 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
402 นาง นพคุณ วังคะฮาด อ๋อย   057219 สท.ยโสธร สภ.9  
403 นาง ชวนพิตย์ ยาวะโนภาตย์ ชวน   100328 สท.ยโสธร สภ.9  
404 นาง สิริลักษณ์ รัตนวรรณ     045698 สท.ยโสธร สภ.9  
405 นางสาว กัลยารัตน์ นามวิเศษ จิ๋ว   162043 สท.ยโสธร สภ.9  
406 นางสาว วันเพ็ญ จูมวงศ์ เพ็ญ   116855 สท.ยโสธร สภ.9  
407 นาง ภาวิดา แพงโสม ปัง   165280 สท.ยโสธร สภ.9  
408 นาง พราวแพรวภา ขาวสอาด ปิ๊ง   147927 สท.ยโสธร สภ.9  
409 นางสาว วิมล ประทุมวงษ์     004909 สภ.2 สภ.2  
410 นาง ศรีสมัย ผ่องสว่าง แจ๋   018104 สท.กทม.29 สภ.3  
411 นาง นิตยา หินทอง นิต   013062 สภ.1 สภ.1  
412 นาง ชาลินี นุชหมอน พี่เจ๊ยบ   004169 มจ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
413   นวลศรี ศุภสวัสดิ์พันธุ์ -   - ข้าราชการบำนาญ    
414 นาย มานิต นิธิประทีป -   003513 ภญ.กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
415 นาง สุวพิศ กาญจรวณิชย์            
416 นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ -   003834 สภ.6 สภ.6  
417 นาง จิตรมณี สุวรรณมูล อิ๊ด   008150 สภ.1 สภ.1  
418 นางสาว วณี ลุ่มเจริญ     009744 สท.กทม.13 สภ.2  
419 นางสาว วิมลวรรณ ดวงนิล ฟ้า   041300 สท.กทม.19 สภ.2  
420 นาง จินตนา สุภาดุลย์ อ้อย   010825 สท.สระแก้ว สภ.5  
421 นาง ธนาพัณ วัฒนากาล -   040815 สท.สมุทรปราการ 2 สภ.5  
space
Last update : Monday, October 18, 2010