ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4524
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดทำอุปกรณ์เพื่อการศึกษา บริจาคให้แก่สถานศึกษา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มบรรจุกล่องยูเอชที บริษัทฯ มีโครงการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิต (กล่องยูเอชที) มาประกอบเป็นโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อบริจาคให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการอัดวัสดุเหลือใช้ให้เป็นแผ่นลักษณะคล้ายไม้อัด โดยการว่าจ้าง ให้ Outsource เป็นผู้จัดทำและนำมาตัดเป็นแผ่นและประกอบเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้ โดยใช้อุปกรณ์รวมทั้งเครื่องจักรและฝ่ายช่างของ บริษัทฯ และมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ คือ ค่าจ้าง Outsource ในการอัดกล่องยูเอชทีให้เป็นแผ่น ค่าแรงและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้ บริษัทฯ ขอทราบว่า ค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ การสนับสนุนการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ นำกล่องยูเอชที ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตมาประกอบเป็นโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อบริจาคให้แก่สถานศึกษา ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจ้าง Outsource ในการอัดกล่องยูเอชทีให้เป็นแผ่น ค่าแรงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้ เข้าลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บริษัทฯ ย่อมมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้อง ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อ การกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 3(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548
เลขตู้ : 72/36668
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161
   
nbsp;