ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4393
วันที่ : 4 มิถุนายน 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีความเสียหายเนื่องจากการประกอบกิจการ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการรับส่งสินค้า ตู้สินค้า พัสดุ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1/14 อาคารบางนาธานี ชั้น 7 ห้องเอ 1 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้ถูกขโมยเช็ค และ มีการปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายและประทับตรายางของบริษัทฯ แล้วนำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 3 ฉบับ ในวันที่ 12 14 และ 16 พฤษภาคม 2551 เป็นเงินจำนวน 1,053,000 บาท บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า บริษัทฯ ขอทราบว่า จะนำมูลค่าความเสียหายดังกล่าว มาเป็นค่าใช้จ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ ถูกขโมยเช็คและมีการปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายและประทับตรายางของบริษัทฯ แล้วนำไป ขึ้นเงินกับธนาคาร โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 และอยู่ใน ระหว่างการดำเนินคดีนั้น กรณีถือได้ว่าเป็นผลเสียหายอันเนื่องจากการประกอบกิจการ ดังนั้น หากผลเสียหายดังกล่าวมิอาจได้กลับ คืนมาเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มภัยใดๆ บริษัทฯ ย่อมมีสิทธินำผลเสียหายที่เกิดขึ้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไร สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (12) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากภายหลังบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็ให้นำจำนวนหนี้ที่ได้รับชำระ มาลงเป็น รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นด้วย
เลขตู้ : 72/36655
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161