ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5646
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วน จำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
ข้อกฎหมาย : -
ข้อหารือ           ตามมาตรา 1246/1 มาตรา 1246/5 และมาตรา 1246/6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไปอาจแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดได้ และเมื่อนายทะเบียน ได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเดิมหมดสภาพการเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ โดยบริษัทย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเดิมทั้งหมด จึงขอทราบว่า กรณีการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายจากชื่อของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดนั้น จะต้องเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์หรือไม่
แนววินิจฉัย           1. กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดตามบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของห้างเดิมมีอยู่อย่างไร ย่อมเป็นของบริษัทจำกัด ที่แปรสภาพมาจากห้างนั้นทั้งหมด เสมือนเป็นบุคคลเดิมที่จะดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้น การแปรสภาพดังกล่าว จึงไม่ใช่ การดำเนินการในลักษณะของการเลิกกิจการ การควบเข้ากันระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล อันก่อให้เกิดรายได้ ที่จะต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 74 แห่ง ประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด เมื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดได้ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อในทางทะเบียนหรือขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ โดยเปลี่ยนชื่อจากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการขายตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 9 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
          2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อในทางทะเบียนหรือ ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ตามข้อเท็จจริงข้างต้นนั้น ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
          3. อากรแสตมป์ เมื่อการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนั้นเป็นการจดทะเบียนโอนทรัพย์โดยผลของกฎหมาย ไม่ได้เป็น การจดทะเบียนโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ตามลักษณะ แห่งตราสาร 28.(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 72/36738
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161