ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5714
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผู้ซื้อออกเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมแทนผู้ขาย
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาซื้ออสังหาริมทรัพย์จากบริษัทผู้ขายเพื่อใช้ในกิจการ ในการเจรจาจัดทำสัญญา ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว บริษัทผู้ขายประสงค์ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ แทนบริษัทผู้ขาย บริษัทฯ ขอหารือ ดังนี้
          1. บริษัทผู้ขายต้องนำค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ ไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายได้ และมีสิทธินำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทฯ ออกแทนให้ในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ได้หรือไม่
          2. บริษัทผู้ขายมีสิทธินำค่าธรรมเนียม และภาษีธุรกิจเฉพาะตาม 1. มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือไม่
          3. บริษัทฯ มีสิทธินำค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ได้ชำระแทนบริษัทผู้ขายตามสัญญา ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จ่ายได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           1. กรณี 1. ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ กรมที่ดิน ตาม มาตรา 457 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขาย จ่ายค่าธรรมเนียมการทำสัญญาซื้อขาย เท่ากันทั้งสองฝ่าย หากบริษัทฯ ผู้ซื้อได้ตกลงออกเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ แทน ผู้ขาย เงินที่ผู้ซื้อออกแทนให้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของราคาขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องถือเป็นประโยชน์เพิ่มของผู้ขายเข้าลักษณะ เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามความหมายของมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทผู้ขายต้องนำค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าภาษี ทุกประเภทไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายได้นั้น โดยบริษัทผู้ขายมีสิทธิ นำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ซื้อออกแทนให้นั้น มาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องปรากฏ หลักฐานที่ระบุชื่อบริษัทผู้ขายเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 65 และมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณี 2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ กรมที่ดิน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ผู้ซื้อออกแทนผู้ขาย ตามสัญญา และบริษัทผู้ขายได้นำค่าธรรมเนียม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายได้นั้นแล้ว หากบริษัทผู้ขายมีหลักฐานระบุชื่อบริษัทผู้ขายเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม และภาษี ธุรกิจเฉพาะ บริษัทผู้ขายมีสิทธินำเงินจำนวนดังกล่าว มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบ ระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้ ตามมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
          3. กรณี 3. ค่าธรรมเนียม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ผู้ซื้อออกแทนผู้ขายตามสัญญาถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็น การลงทุนของทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ซื้อมา ซึ่งต้องห้ามในการหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทฯ ขายที่ดินดังกล่าวไปในรอบระยะเวลา บัญชีใด บริษัทฯ มีสิทธินำต้นทุนของที่ดินนั้น มาหักเป็นรายจ่ายได้
เลขตู้ : 72/36740
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161