ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5273
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการขายภาชนะบรรจุอาหารสัตว์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภทการส่งออกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัทฯ มียอดขายภายในประเทศร้อยละ 80 และส่งออกนอก ราชอาณาจักรร้อยละ 20 บริษัทฯ เห็นว่า การประกอบกิจการขายอาหารสัตว์ภายในประเทศได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และในการผลิตอาหารสัตว์บริษัทฯ จะต้องจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ขอทราบว่า การขายวัสดุซึ่งเป็นภาชนะบรรจุวัตถุดิบ ได้แก่ ถุง และถังเหล็ก จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย           บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ ส่วนการขาย ในประเทศได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงประกอบกิจการทั้งประเภท ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทฯ ขายภาชนะบรรจุวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต อาหารสัตว์ จึงเข้าลักษณะเป็นการขายทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันทั้งในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่ได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (9) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ขายภาชนะบรรจุวัตถุดิบที่ใช้เฉพาะในส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้ : 72/36719
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161