ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5419
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท ท. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั้งในและนอกประเทศ บริษัทฯ ทำสัญญารับจ้าง เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามแผนการ ให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว สำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ต่อมาบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานและเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอยู่ในประเทศไทย ควรอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ชำระเงินค่าจ้างดังกล่าว ให้แก่บริษัทผู้ว่าจ้างหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 จากเงินค่าจ้างดังกล่าว บริษัทฯ หารือว่า กรณีข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ตามสัญญาจ้าง ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการนอกราชอาณาจักร ซึ่งไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(1) แห่ง ประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการดังกล่าว
เลขตู้ : 72/36727
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161