ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5400
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีจากเงินรางวัล
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/1(8)(9)(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           กรณีบริษัทฯ ได้รับรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ (เงินรางวัลฯ) เนื่องจากการส่งเสริมการขายจากบริษัทผู้จำหน่ายสินค้า หากมิใช่ค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร นั้น บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวไปแล้ว บริษัทฯ จะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่มด้วยหรือไม่ อย่างไร และบริษัทฯ สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯ ได้นำส่งไว้แล้วคืนได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ได้รับเงินที่ไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ซึ่งไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(8)(9)(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ย่อมไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี สำหรับการรับเงินดังกล่าว ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว บริษัทฯ ต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/13 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษี ตามมาตรา 89(6) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนบริษัทที่ได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าว ไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าว ไปถือเป็น ภาษีซื้อได้ เนื่องจากเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
          สำหรับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้เสียภาษีชำระไว้เกินนั้น ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนได้ภายใน 3 ปีนับแต่วันพ้น กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการสำหรับภาษีเดือนนั้น ตามมาตรา 84/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 72/36723
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161