ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./7368
วันที่ : 8 กันยายน 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้บริการในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท AA (บริษัทฯ) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทเซอร์ฟคอร์ป ซึ่งประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่และบริการอาคาร สำนักงานใน 13 ประเทศ 22 เมือง 56 แห่ง ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในประเทศไทย บริษัทฯ จะเช่าพื้นที่ว่างเปล่า จากอาคารที่ตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจสำคัญ และแบ่งสรรจัดเป็นห้องเช่ากว่า 40-70 ห้อง ให้เหมาะสมและสามารถรองรับผู้เช่าตั้งแต่ 1-10 คนต่อห้อง และมีการให้บริการด้านระบบการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบริการให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งมีพนักงานรับโทรศัพท์ บริการเลขานุการ ฯลฯ ลูกค้าของบริษัทฯ ในประเทศไทย สามารถไปใช้บริการในประเทศต่างๆ ที่กลุ่มบริษัท A ตั้งอยู่ได้ เช่น การใช้ห้องประชุมเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ งานพิมพ์ งานส่งเอกสาร ฯลฯ ซึ่งโดยระบบของกลุ่ม บริษัท A เมื่อลูกค้าของบริษัทฯ ใช้บริการในต่างประเทศแล้ว ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินที่ประเทศนั้นๆ ค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะถูกรวบรวมและมาเรียกเก็บยังลูกค้าในประเทศไทย บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บชำระหนี้จากลูกค้าแทน กลุ่มบริษัท Aในต่างประเทศ บริษัทฯ หารือว่า การที่บริษัทฯ มิได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าจากการเรียกเก็บเงิน ดังกล่าว ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย           หากการใช้บริการในต่างประเทศดังกล่าว เป็นกรณีที่ลูกค้าของบริษัทฯ มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาบริการกับบริษัทใน ต่างประเทศโดยตรง กรณีดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่บริษัทในต่างประเทศให้บริการในต่างประเทศแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ฉะนั้น เมื่อ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าของบริษัทฯ แทนบริษัทในต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า ในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 72/36849
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161