ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/7508
วันที่ : 14 กันยายน 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ข้อกฎหมาย : มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1. นาย ม. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2551 ขอคืนภาษีจำนวน 137,582.70 บาท โดยนาย ม. ได้บริจาคเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียน ย. ปีการศึกษา 2551 จำนวนเงิน 100,000 บาท และได้ขอใช้สิทธิยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาจำนวน 2 เท่าเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท
          2. โรงเรียนฯ ได้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม นาย ม. ผู้ปกครอง ด.ญ.ร. ม.1/11 โดยระบุรายการว่า เงินบริจาคเพื่อ พัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2551 และรายละเอียดในแผ่นพับของโรงเรียนฯ ระบุการบริหารเงินพัฒนาการเรียนการสอน
แนววินิจฉัย           การบริจาคเงินดังกล่าว ไม่ถือเป็นเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ.2551 เนื่องจากเป็นเงินที่ผู้ปกครองของนักเรียนจะต้องบริจาคเป็นจำนวน 100,000 บาท เท่ากันทุกคน และเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษที่โรงเรียนฯ บังคับจัดเก็บเป็นจำนวนเงิน แน่นอนจากนักเรียนทุกคน ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 และไม่เป็นเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่สามารถนำมายกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาได้ จึงหารือว่า
          (1) เงินบริจาคเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนฯ เป็นเงินบริจาค สนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 476) พ.ศ.2551 หรือเป็นเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
          (2) ใบเสร็จรับเงิน โรงเรียนฯ ใช้ใบเสร็จรับเงินในราชการสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประทับชื่อ โรงเรียนฯ ในช่องรายการ ที่ทำการ และออกใบเสร็จรับเงิน ในนามผู้ปกครองและชื่อเด็กนักเรียน สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานต่อ กรมสรรพากรหรือไม่
เลขตู้ : 72/36853
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161