ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/7679
วันที่ : 15 กันยายน 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ข้อกฎหมาย : กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)
ข้อหารือ           นาง จ. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 จำนวนเงิน 300,000 บาท ขาย คืนเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 จำนวนเงิน 443,934 บาท มีกำไรจากการขายจำนวน 143,934 บาท และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 นาง จ. นำรายได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 สำหรับปีภาษี 2551 เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้
          นาง จ. จึงขอทราบว่า การซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 และขายคืน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ถือได้ว่าครบกำหนดขายคืนตามที่กำหนดไว้ 5 ปี หรือไม่ และต้องชำระภาษีเพิ่มเติมหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีนาง จ. ได้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตามข้อ 3(67) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)ฯ ทั้งนี้ วิธีการนับระยะเวลา การถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้ถือการนับตามวิธีการตามตัวอย่างในคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนใน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กล่าวคือเศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี
          ดังนั้น การขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนาง จ. ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ถือได้ว่าเป็นการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวครบกำหนด 5 ปีปฏิทิน จึงเป็นการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้รับ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 3(67) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169)ฯ
เลขตู้ : 72/36863
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161