ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/7222
วันที่ : 3 กันยายน 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่าผลิตจักรยานตัวอย่าง
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(8) มาตรา 70 และมาตรา 77/1(9) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ห้างฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ รวมทั้งอะไหล่ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ได้จ่ายเงินให้กับ บริษัทต่างประเทศผู้ผลิตจักรยาน ซึ่งทำการผลิตจักรยานตัวอย่างให้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบ และลักษณะของจักรยานที่จะสั่งผลิต โดยห้างฯ จะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทต่างประเทศก่อนที่จะผลิต ห้างฯ จึงหารือว่า กรณีห้างฯ นำจักรยานตัวอย่างดังกล่าวเข้ามาในประเทศ หรือกรณีไม่นำสินค้าตัวอย่างเข้ามาใน ประเทศ โดยบริษัทต่างประเทศส่งเป็นรูปมาให้ดูเพื่อตัดสินใจ จะถือเป็นการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ และบันทึกบัญชีที่ถูกต้องอย่างไร และหากเป็นค่าบริการ จะมีภาระภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
แนววินิจฉัย           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
               1.1 กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับบริษัทต่างประเทศผู้ผลิตจักรยานซึ่งทำการผลิตจักรยานตัวอย่างให้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของจักรยานที่บริษัทฯ จะสั่งผลิตหากบริษัทต่างประเทศได้ผลิต จักรยานขายเป็นปกติธุระ แม้บริษัทฯ จะได้ให้บริษัทต่างประเทศผลิตจักรยานตัวอย่างโดยมีรูปแบบและลักษณะ ของจักรยานตามที่บริษัทฯ ต้องการ กรณีถือเป็นการขายสินค้า เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
               1.2 รายจ่ายที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับบริษัทต่างประเทศเพื่อผลิตจักรยานตัวอย่าง เพื่อใช้ในการตัดสินใจสั่งผลิต เป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
               กรณีบริษัทฯ ได้นำเข้าจักรยานตามข้อเท็จจริง เข้าลักษณะเป็นการนำเข้าสินค้า ตามมาตรา 77/1(9) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ในฐานะผู้นำเข้าจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าจักรยานตัวอย่าง ตามมาตรา 77/2(2) และมาตรา 82 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงาน ศุลกากรพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 83/8 แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากบริษัทฯ ให้บริษัทต่างประเทศส่งรูปมาให้ดูโดยไม่ได้นำเข้าจักรยานตัวอย่าง กรณีไม่ถือเป็นการนำเข้าสินค้าตามมาตรา 77/1(9) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า
เลขตู้ : 72/36841
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161