ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/7287
วันที่ : 4 กันยายน 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ข้อกฎหมาย : คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.132/2548ฯ
ข้อหารือ           บริษัท A ได้ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการจ่ายเงินปันผลไปยังบริษัท B สำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ใน A จำนวน 49,000 หุ้น และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 การประชุมสามัญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำกำไรสุทธิ ประจำปี 2545 ถึง 2550 มาจ่ายเงินปันผลให้แก่ B หุ้นละ 560 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27,400,000 บาท โดยมี การแบ่งจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็น 2 งวด งวดละ 13,720,000 บาท
          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 A ได้โอนเงินปันผลหลังหักภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ B เป็นจำนวนเงิน 12,348,000 บาท และได้คำนวณเงินดังกล่าวเป็นเงินยูโร ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ 44.36 บาท ต่อยูโร เป็นเงินจำนวน 278,358.88 ยูโร ต่อมาวันที่ 4 ธันวาคม 2551 A ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการจำหน่ายเงินกำไร ภ.ง.ด. 54 แสดงจำนวนเงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็นจำนวนเงิน 13,755,660.58 บาท และ จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 เป็นจำนวนเงิน 1,375,565.88 บาท ทั้งนี้ A ใช้วิธีแปลงค่าเงินไทย จำนวน 13,720,000 บาท เป็นเงินจำนวน 309,287.64 ยูโร ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ที่ 44.36 บาทต่อยูโร และนำเงินยูโรดังกล่าวมาคำนวณเป็นเงินตราไทยในการยื่นแบบโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ 44.4753 บาทต่อยูโร
แนววินิจฉัย           กรณีที่ A นำกำไรสุทธิประจำปี 2545 ถึง 2550 มาจ่ายเงินปันผลให้แก่ B หุ้นละ 560 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27,400,000 บาท แต่ได้มีการแบ่งจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็น 2 งวด งวดละ 13,720,000 บาท นั้น เป็นการตกลงจ่ายเงินปันผลเป็นเงินตราไทย กรณีจึงไม่ต้องนำเงินตราต่างประเทศที่ได้มีการโอนออกมาคำนวณเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548
เลขตู้ : 72/36843
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161