ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/8315
วันที่ : 2 ตุลาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่ง
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ บริษัทฯ ได้ซื้อรถยนต์นั่งมาเพื่อให้เช่าเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 แต่บริษัทฯ บันทึกค่าเสื่อมราคาตามราคาทุน 2,803,738.32 บาท ต่อมา บริษัทฯ ได้ขายรถยนต์นั่ง ดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคม 2552 จึงขอทราบว่า บริษัทฯ ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่ง ดังกล่าวอย่างไร
แนววินิจฉัย           1. บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์นั่ง มีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งดังกล่าว จากมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาทเท่านั้น ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
          2. เมื่อบริษัทฯ ได้ขายรถยนต์นั่งที่มีมูลค่าเกินหนึ่งล้านบาท บริษัทฯ มีสิทธินำมูลค่าต้นทุนของรถยนต์นั่ง ที่เหลือหลังจากหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร มาหักเป็นรายจ่ายใน การคำนวณกำไรสุทธิได้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่าย ที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 315) พ.ศ. 2540
เลขตู้ : 72/36899
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161