ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/8806
วันที่ : 22 ตุลาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม
ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
ข้อหารือ           สมาคม อ.(สมาคมฯ) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ใน ด้านการป้องกันและบำบัดรักษาโรคแก่มนุษย์และสัตว์ รวมถึงส่งเสริมให้การศึกษาและอบรมด้านยาแผนปัจจุบัน สมาคมฯ ได้จัดอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ผลิตยาและบุคคลทั่วไป โดยจะเรียกเก็บเงิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จึงขอทราบว่า สมาคมฯ เป็นสถานฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนด สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ. ศ. 2548 หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีสมาคมฯ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 จึงเข้าลักษณะ เป็นสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ตามข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 หากสมาคมฯ ให้บริการฝึกอบรมในประเทศไทยให้แก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป (Public Training) ตามข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับสมาคมฯ มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ ร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว
เลขตู้ : 72/36934
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161