ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8343
วันที่ : 5 ตุลาคม 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและขายอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81(1)(1) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท ค. (บริษัทฯ) เป็นผู้นำเข้าอาหารเสริมแร่ธาตุ 2 รายการ คือ
          1. แมงกานีส ซัลเฟต โมโนไฮเดรต
          2. เฟอรัส ซัลเฟต โมโนไฮเดรต
          อาหารเสริมดังกล่าวมีลักษณะเป็นผงของแร่ธาตุเดี่ยว บรรจุในถุงพลาสติกโพลิเอธิลีน ขนาด 25 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายให้แก่ เกษตรกร สหกรณ์ ฟาร์ม และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต่างๆ ในประเทศ เช่น องค์การส่งเสริมโคนม แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมหนองโพ เป็นต้น โดยผู้ซื้อจะนำไปผสมในอาหารสัตว์ เพื่อเสริมแร่ธาตุต่างๆ ให้กับ ไก่ สุกร และโค และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 กับ กรมปศุสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ ฉบับที่ 67/2551 และใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การขายและนำเข้าอาหารเสริมแร่ธาตุเข้าลักษณะเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ จะได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย           สินค้าอาหารเสริมแร่ธาตุ ทั้ง 2 รายการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนอาหารสัตว์ ดังนั้น สินค้าดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81 (1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้นำเข้าสินค้าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 72/36902
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161