ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/8700
วันที่ : 20 ตุลาคม 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินรายได้ของเทศบาล
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81(1)(ภ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           เทศบาลนครมีรายได้จากการให้บริการเผาขยะของโรงเตาเผาขยะ เทศบาลจึงหารือว่า รายได้จากการ ให้บริการเผาขยะดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีเทศบาลมีรายได้จากการให้บริการเผาขยะของโรงเตาเผาขยะ หากการให้บริการเผาขยะของโรงเตาเผาขยะ ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับ มาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน เขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับค่าตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น การกำจัดขยะจึงเป็นการให้บริการสาธารณะ และเป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเพื่อ การสาธารณสุข โดยไม่แสวงหากำไรตามมาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บขยะและ ขนส่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การกำจัดขยะจึงเป็นการให้บริการของราชการ ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่การพาณิชย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ถ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 72/36922
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161