ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/8383
วันที่ : 6 ตุลาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหุ้นในราคาทุน
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. มีความประสงค์จะขายหุ้นบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่บริษัทในประเทศสิงคโปร์ ในราคาเท่ากับราคาทุนที่ซื้อมา ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในตลาด หลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ จึงได้หารือว่า กรณีบุคคลธรรมดาขายหุ้นในราคาเท่ากับราคาทุนที่ซื้อมา และได้รับเงินจริงตาม ราคาที่ขาย โดยไม่มีกำไรจากการขายหุ้น ถือว่าไม่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มี หน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นการขายหุ้นให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศไทย หรือผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศก็ตาม และไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ที่คำนวณจากผลต่างระหว่างราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ซื้อขายกับ ราคาจริงที่ขาย ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีบุคคลธรรมดาขายหุ้นในราคาเท่ากับราคาทุนที่ซื้อมา ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด เป็นการโอนหุ้นไปใน ราคาเท่ากับที่ลงทุน และไม่มีผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นเฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนตามมาตรา 40 (4) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้ไม่ต้องนำเงินจากการขายหุ้นดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
เลขตู้ : 72/36906
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161