ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/8699
วันที่ : 20 ตุลาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52)ฯ
ข้อหารือ           ท่านได้เข้าทำงานที่ธนาคารฯ เมื่อปี 2520 ปัจจุบันอายุ 56 ปี อายุการทำงาน 31 ปีเศษ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มากว่า 20 ปี เมื่อแรกเข้าทำงานในสัญญาว่าจ้างระบุการเกษียณอายุว่า เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเกษียณอายุ ธนาคารฯ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2517 ซึ่งระเบียบธนาคารฯ ในขณะนั้นกำหนดเกษียณอายุสำหรับพนักงานชายเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมาธนาคารฯ ได้ออกระเบียบที่ 54/2550 เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน กรณีลาออก เกษียณอายุ และถึงแก่กรรม ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 สรุปได้ดังนี้
          กรณีที่ 1 พนักงานทุกคนจะเกษียณ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
          กรณีที่ 2 พนักงานทุกตำแหน่งที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิที่จะยื่นขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว
          ต่อมา ธนาคารฯ ได้มีประกาศ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยสมัครใจ ปี 2552 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ตามมติ คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2551 ลงวันที่ 19 กันยายน 2551 มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการสมัครเข้าร่วมโครงการ สรุปได้ดังนี้
          1. พนักงานทุกตำแหน่งที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และมีอายุการทำงาน 10 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
          2. ธนาคารสงวนสิทธิพิจารณาอนุมัติให้พนักงานออกตามโครงการได้ตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
          3. พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ออกตามโครงการ ตกลงที่จะรับผลประโยชน์ตอบแทนตามโครงการกำหนดทุกประการและ สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินอื่นใด
          3. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
          4. พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เกษียณก่อนกำหนดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
          ท่านจึงขอทราบว่า
          1. หากเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยสมัครใจ ปี 2552 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ดังกล่าว เงินหรือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
          2. หากมิได้เข้าโครงการในครั้งนี้ แต่หลังจากนั้นได้ยื่นขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามระเบียบการเกษียณอายุ ที่ 54/2550ฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีการออกจากงานเพราะครบกำหนดหรือสิ้นกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร จะต้องเป็น กรณีที่นายจ้างมีระเบียบข้อบังคับกำหนดให้เกษียณอายุไว้ตั้งแต่แรก การที่นายจ้างตกลงให้พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดตาม โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยสมัครใจ ปี 2552 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ซึ่งสอดคล้องกับคำพิพากษาฎีกาที่ 2077/2548 ส่วนกรณีธนาคารฯ ได้ออกระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบที่ 54/2550ฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 กำหนดให้พนักงานทุกคนเกษียณ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือพนักงานทุกตำแหน่งที่มี อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิที่จะยื่นขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯ นั้น หากเป็นการออก จากงานเมื่อพนักงานมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ซึ่งออกจากงานเพราะครบกำหนดหรือสิ้นกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง แรงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานจะได้รับจาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509ประกอบกับข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52)ฯ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
เลขตู้ : 72/36921
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161