ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/8805
วันที่ : 22 ตุลาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
ข้อกฎหมาย : มาตรา 39 มาตรา 65 มาตรา 69 ตรี มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 74 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ จะมีภาระ ภาษีเงินได้ กรณีดังต่อไปนี้อย่างไร
          1. การจดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพกับ นายทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดเดิมที่ตกไปเป็นของบริษัทจำกัดที่แปร สภาพนั้น ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำมาคำนวณในการเสียภาษีเงินได้ ในฐานะที่ได้รับโอนทรัพย์สินหรือไม่
          2. ที่ดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่แปรสภาพไปเป็นบริษัทจำกัดตาม 1. เมื่อไปจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดินเป็นบริษัทจำกัดที่แปรสภาพเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ จะถือว่าเป็นการโอนทรัพย์สินระหว่างบุคคลที่ต้องนำราคา ที่ดินไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้หรือไม่ และหากต้องเสียภาษีแต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่เรียกเก็บ ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้อง ดำเนินการอย่างไร
แนววินิจฉัย           1. กรณีตาม 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์นั้น บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของห้างเดิมมีอยู่อย่างไร ย่อมเป็นของบริษัทจำกัดที่แปรสภาพ มาจากห้างนั้นทั้งหมด เสมือนเป็นบุคคลเดิมที่จะดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้น การแปรสภาพดังกล่าว จึงไม่ใช่การดำเนิน การในลักษณะของการเลิกกิจการ การควบเข้ากันระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอันก่อให้เกิดรายได้ที่จะต้องนำ มารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 74 แห่งประมวล รัษฎากรแต่อย่างใด
          2. กรณีตาม 2. เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อในทางทะเบียนหรือขอ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 72/36933
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161