ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
Gender Focal Point : News
ข่าวใหม่
 
bullet รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณี การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากสามีและภริยา ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555
Report on customers and stakeholders satisfaction survey
"The amendment of Royal Decree (Number 18) 2012 on personal income filing for married couple "
     
  bullet แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)
     
  bullet การจัดทำงบประมาณที่มีมิติหญิงชายมาพิจารณา
     
  bullet การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานด้าน ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP)
     
  bullet การเสวนาหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อสร้างสรรค์สตรีไทย
     
  bullet สรุปโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สตรีไทยก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
     
  bullet สรุปงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2556
     
  bullet ก้าวสู่ความเสมอภาคหญิงชายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
     
  bullet ผลการวิจัยจากการศึกษาระดับภูมิภาคเรื่องความเสมอภาคหญิงชายและการพัฒนา
     
     
     
 
clear-gif
Last update :
 Friday, January 30, 2015
    

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161