ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3651 วันที่ : 1 มิถุนายน 2553
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.05)/3655 วันที่ : 1 มิถุนายน 2553
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านบริการ SMS
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3656 วันที่ : 1 มิถุนายน 2553
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการแก่มูลนิธิซึ่งได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3657 วันที่ : 1 มิถุนายน 2553
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้มีเงินได้ยินยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราที่สูงกว่าตามที่กฎหมายกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3658 วันที่ : 1 มิถุนายน 2553
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินลงทุนคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการลดหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3659 วันที่ : 1 มิถุนายน 2553
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนลดเนื่องจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3662 วันที่ : 1 มิถุนายน 2553
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์มสำนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3687 วันที่ : 1 มิถุนายน 2553
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3771 วันที่ : 3 มิถุนายน 2553
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อขายรูปภาพผ่ายระบบอินเทอร์เน็ต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3805 วันที่ : 4 มิถุนายน 2553
clear-gif
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161