ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


     Description :

          ให้บริการข้อมูลพื้นฐานระบุตัวตนของ ผู้ประกอบการ โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ แยกตามอุตสาหกรรมหลัก ที่รัฐบาลไทยให้การส่งเสริม โดยสามารถ ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องการค้นหา ข้อมูลผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียน กับกรมสรรพากร ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็น ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะสามารถ เป็นคู่ค้า หรือผู้ร่วมดำเนินการธุรกิจได้ โดยจะเป็นการส่งเสริมการลงทุน ของผู้ประกอบการไทย

          Providing basic information of business. The information is grouped by industry sector. In addition a business can get a list of prospective business partners by means of the service.

      UDDI :
https://rdws.rd.go.th
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
    The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : MS.NET
uuid : 82ad6562-f633-4082-a05a-8976f45e4cf6
URL of WSDL : https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/citserviceRD3.asmx?wsdl
 
     ข้อมูลรับ (input) :
รหัสผู้ใช้ (username) ให้ใช้รหัสผู้ใช้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด หากยังไม่มี ให้ทำหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขอใช้งานเว็บเซอร์วิส ระบุชื่อบริการที่ต้องการ หากได้รับการอนุมัติ ทางกรมฯ จะส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านกลับไปยังหน่วยงานของท่าน
รหัสผ่าน (password) ให้ใช้ตามที่กรมฯกำหนด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ต้องการทราบข้อมูล 13 หลัก

 

ชื่อประเภทธุรกิจหลักที่รัฐบาลไทยให้การส่งเสริม (ISICGroup)

 

มีให้เลือกดังนี้

- Food
- Fashion
- SoftwareElectronics
- Vehicle
- Tour

 

ชื่อผู้เสียภาษีอากร (TaxpayerName) ใส่ชื่อตามที่ต้องการ
รหัสจังหวัด (ProvinceCode) 2 หลัก สามารถขอได้จากกรมสรรพากร
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
  - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (NID)
  - ปีภาษี (TaxYear)
  - กลุ่มอุตสาหกรรม (ISICGroup)
  - คำนำหน้าชื่อผู้เสียภาษีอากร (TitleName)
  - ชื่อผู้เสียภาษีอากร (TaxpayerName)
  - นามสกุลผู้เสียภาษีอากร (SurName)
  - ชื่ออาคาร (BuildingName)
  - ห้องที่ (RoomNumber)
  - ชั้นที่ (FloorNumber)
  - หมู่บ้าน (VillageName)
  - เลขที่ตั้งของสถานประกอบการ (HouseNumber)
  - หมู่ที่ (MooNumber)
  - ซอย (SoiName)
  - ถนน (StreetName)
  - ตำบล (ThumbolName)
  - อำเภอ (AmphurName)
  - จังหวัด (ProvinceName)
  - รหัสไปรษณีย์ (PostCode)
 
     Download :
 WSDL        TAX Schema        Client Certificate       Code Example


clear-gif
Last update :
 Friday, December 8, 2017
Navigator : Web Services >CIT Service    

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161