ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๑)
พ.ศ. ๒๕๕๓
-------------------------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                               โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับเงินได้รายรับและการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                               มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๑) พ.ศ. ๒๕๕๓”

                               มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                               มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
                                            “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                                            “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้บริการจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                                            “ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                                            “สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                                            “หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                            “เงินชดเชยเงินปันผล” หมายความว่า เงินที่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเงินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ในระหว่างที่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือหลักทรัพย์นั้นเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี
                                            “เงินชดเชยดอกเบี้ย” หมายความว่า เงินที่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายให้แก่ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเงินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจ่ายดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ในระหว่างที่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือหลักทรัพย์นั้นเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี

                               มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่เกิดจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระทำกับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง หากลูกค้ามีเงินได้ที่เป็นเงินชดเชยเงินปันผลหรือเงินชดเชยดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ดังกล่าว และยอมให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละสิบของเงินชดเชยเงินปันผลที่ได้รับหรือในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ได้รับ แล้วแต่กรณี เมื่อถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินชดเชยเงินปันผลหรือเงินชดเชยดอกเบี้ยดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ลูกค้าไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

                               มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่เกิดจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระทำกับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยลูกค้าต้องไม่นำมูลค่าต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นไปเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
                               ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง หากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มีเงินได้ที่เป็นเงินชดเชยเงินปันผลหรือเงินชดเชยดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องยอมให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละสิบของเงินชดเชยเงินปันผลที่ได้รับหรือในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ได้รับ แล้วแต่กรณี

                               มาตรา ๖ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับเงินได้ที่เกิดจากการโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่นำมูลค่าต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

                               มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับเงินได้ที่เกิดจากการโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่นำมูลค่าต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

                               มาตรา ๘ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับเงินได้ที่เกิดจากการรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                               มาตรา ๙ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับเงินได้ที่เกิดจากการรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                               มาตรา ๑๐ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินปันผลที่ได้จากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่
                                            (๑) บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับโอนกลับคืนมาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทรุ่นและชนิดเดียวกันและในจำนวนที่เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่โอนเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับ
                                           (๒) บริษัทตาม (๑) ที่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงโดยบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับ ทั้งนี้ บริษัทตาม (๑) และ (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖และมาตรา ๘ และได้ถือหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรไว้ไม่น้อยกว่าสามเดือนนับแต่วันที่ได้หลักทรัพย์นั้นมาจนถึงวันที่มีเงินได้ดังกล่าว และยังคงถือหลักทรัพย์นั้นต่อไปอีกไม่น้อยกว่าสามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้ โดยให้นับระยะเวลาระหว่างที่ได้โอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนถึงวันที่ได้รับโอนหลักทรัพย์นั้นรวมด้วย

                               มาตรา ๑๑ ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ลูกค้า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณีสำหรับรายรับหรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                               มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
         นายกรัฐมนตรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกค้าตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับเงินได้ รายรับ และการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันจะส่งผลให้ธุรกรรมในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

                               (จ.ร. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๔ ก วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓)

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 7, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161