ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
1,516,110.002
1,305,600.000
210,510.002
16.12
1,264,862.656
251,247.347
19.86
ตุลาคม
79,294.200
74,565.676
4,728.524
6.34
72,227.939
7,066.261
9.78
พฤศจิกายน
100,942.560
86,710.971
14,231.589
16.41
85,307.925
15,634.635
18.33
ธันวาคม
81,585.953
73,765.688
7,820.265
10.60
72,714.975
8,870.978
12.20
มกราคม
95,364.874
85,438.050
9,926.824
11.62
81,155.940
14,208.934
17.51
กุมภาพันธ์
90,959.938
80,024.662
10,935.277
13.66
71,906.498
19,053.440
26.50
มีนาคม
98,536.881
92,971.626
5,565.255
5.99
93,622.897
4,913.984
5.25
เมษายน
92,665.973
83,055.968
9,610.006
11.57
78,897.500
13,768.473
17.45
พฤษภาคม
325,177.271
261,448.704
63,728.567
24.38
238,464.278
86,712.993
36.36
มิถุนายน
97,453.068
84,788.841
12,664.227
14.94
83,663.078
13,789.990
16.48
กรกฎาคม
88,391.068
82,097.650
6,293.418
7.67
83,496.770
4,894.298
5.86
สิงหาคม
272,914.781
218,398.553
54,516.228
24.96
222,538.390
50,376.391
22.64
กันยายน
92,823.434
82,333.612
10,489.823
12.74
80,866.465
11,956.970
14.79
clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161